Факултет по машиностроене и уредостроене

Механика

доц. д-р инж. Дечко Русчев

1. Маткин Ю.Л., Д.Т. Русчев, Динамика вибрационного загрузочного устройства с негармоническим законом колебаний, Известия ВУЗ, Машиностроение, 6, 1982, стр. 76-80 

2. Маткин Ю.Л., Д.Т. Русчев, Производительность вибрационного загрузочного устройства при негармонических колебаниях, Известия ВУЗ, Машиностроение, 8, 1982, стр. 82-85 

3. Гаргов Б.К., Д.Т. Русчев, Вътрешна балистика на класическо оръдие при комбиниран заряд, Сборник трудове на НИТИ, кн. 11, 1984, стр 39-42 (поверително). 

4. Зафиров Д.И., Д.И. Димитров, Д.Т. Русчев, Математичен модел на изтегляне на телескопична антена, Сборник доклади от научно-техническа конференция в под. 22810, София, 1988, стр. 23-27 (поверително). 

5. Зафиров Д.И., Д.Т. Русчев, А.В. Топалов, Изследване на бързодействието на програмно осигуряване за решаване на външнобалистични задачи в автоматизирана система за управление на огъня на артилерийски дивизион. Научно-техническа конференция на СО “Периферна техника”, Пловдив, 1988, стр. 54-57 (поверително). 

6. Русчев Д. Т., Изследване на един интегрален метод за определяне на коефициента на челно съпротивление. Юбилейна научна сесия 45 год. ВНВВУ “Г. Бенковски”, Д. Митрополия, 1990, стр. 125-132 

7. Парасков Ц.Н., Д.Т. Русчев, Д.Л. Пиперков, Т.Ц. Лъжански, Идентификация на силови характеристики на енергопоглъщащи елементи, използвани в подвижния железопътен състав, Шести конгрес по механика, Варна 1989 г. Стр. 337-342. 

8. Парасков Ц.Н., Д.Л. Пиперков, Т.Ц. Лъжански, Д.Т. Русчев, Динамични процеси при взаимодействие на два вагона при маневрена работа, Шести конгрес по механика, Варна 1989 г. Стр. 332-336. 

9. Русчев Д.Т., Метод регуляризации Тихонова при определении коефициента лобового сопротивления, Известия на Техническия университет в Пловдив, т. 1, 1995, стр. 119-126. 

10. Бахнев Б.К., Д.Т. Русчев, Определяне на равномерността на въртящия момент и равномерността на хода на гърбичен аксиално-бутален двигател с вътрешно горене, “Механика на машините”, т. 15, кн. 3, 1996, стр. 54-58. 

11. Бачев В., Йорданов П.И., Русчев Д.Т., Йорданов Й.Д. Влияние на вътрешнобалистичните параметри на ловно оръжие върху дефекта на цевна кутия, Юбилейна научна сесия “120 години Априлско въстание” ВВВУ “Георги Бен-ковски” 1996 г. стр. 296-301. 

12. Cheshankov B., D. Ruschev, Optimal design of dynamic vibration absorbers with additional link, International Conference on System Engineering, ICSE ’97, Coventry University, 1997, p. 110-114. 

13. Русчев Д.Т., Субхармонични и квазипериодични движения на динамична виброзащитна система с ограничена мощност, Proceedings of the XXIII Summer School “Application of Mathematics in Engineering”, Sozopol ’97, p. 80-82. 

14. Ruschev D., Optimal control of a Dynamic System with a Nonideal Energy Source, Proceedings of the XXIV Summer School “Application of Mathematics in Engineering”, Sozopol ’98, p. 145-149. 

15. Чешанков Б.И., Д.Т. Русчев., Многокритериальная оптимизация линейной виброзащитной системой с дополнительной связью по ускорению, Прикладная механика, 9, Т. 34, 1998, стр. 107-111. 

16. Бахнев. Б., Д. Русчев, Моделиране на системата гърбичен аксиално-бутален двигател с вътрешно горене – маховик – работна машина, Механика на машините, т. 21, кн. 1, 1998, стр. 96-100. 

17. Петришки Н., Д. Русчев, Оптимизация на параметрите на предавка с ЦЦЗ, Механика на машините, т. 33, кн. 1, 2001, стр. 44-47. 

18. Петришки Н., Д. Русчев, П. Кирковски, Методика за оптимизация на предавка с циклоидно-цевно зацепване, Механика на машините, т. 40, кн. 2, 2002, стр. 80-83. 

19. Balthazar J. M., B. I. Cheshankov, D.T. Ruschev, L. Barbanti, H.I. Weber, Remarks on the Passage Through Resonance of a Vibrating System with Two Degrees of Freedom, Excited by a Non-Ideal Energy Source, Journal of Sound and Vibration, 239(5), 2001, p. 1075-1085. 

20. Русчев Д. Т., Б.И. Чешанков, Оптимальное управление виброзащитной системой с ограниченным возбуждением, Известия академии наук. Теория и системы управления, 1, 2001, стр. 90-93. 

21. Ruschev D., I. Valkov, D. Malamov, S. Nikolov, Analysis of the kinematic characteristics of automatic circuit-breakers, Proceedings of Tenth International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, v. II, 2002, p. 60-66. 

22. Русчев Д. Математичен модел на двукамерна пневмо бутална динамична система. Сборник с доклади от научна сесия “Техника и технологии”. Съюз на учените в България, 2002 г., стр. 206-212. 

23. Русчев Д. Анализ на вътрешно балистичните характеристики на двукамерна пневмо бутална динамична система. Сборник с доклади от научна сесия “Техника и технологии”. Съюз на учените в България, 2002 г., стр. 213-219. 

24. Атанасов Г. Д. Русчев, Оптимизация на гумен диск с радиално разположени цилиндрични отвори за аксиален еластично-фрикционен съединител.. Механика на машините, г.XII, кн. 2, 2004, стр. 11-14. 

 

Катедри
Специалности