Център за развитие и квалификация

РЪКОВОДИТЕЛ 

проф. д-р инж. Въльо Николов 


ЦЕНТЪРЪТ ЗА РАЗВИТИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ (ЦРК) към Технически университет - София, Филиал Пловдив е изнесено звено на Центъра за непрекъснато и следдипломно обучение към ТУ-София, което действа на основата на Закона за висшето образование, Правилника за устройството и дейността на ТУ – София и Правилника за устройството и дейността на ТУ София - филиал Пловдив. ЦРК организира и провежда платено обучение за придобиване на знания, умения и допълнителна професионална квалификация в определена област. В зависимост от нуждите на фирми и ведомства по заявка ЦРК провежда специализирано обучение и извършва консултантска дейност.  

Специализант е лице, което повишава квалификацията си по специализиран учебен план, без да придобива по-висока образователна степен или нова специалност. За специализанти се приемат български и чуждестранни граждани със завършено средно или висше образование без възрастови ограничения. 

Обучението е краткосрочно и дългосрочно.  


Краткосрочно обучение 

Насочено е към придобиване на знания и умения чрез квалификационни курсове за своевременно решаване на задачи от приложен характер. Продължителността на обучението е до 1 семестър. На успешно завършилите се издава удостоверение за професионална квалификация.  

ЦРК предлага следните краткосрочни курсове за обучение: 

АUTOCAD 

SOLIDWORKS 

Програмируеми логически контролери и SCADA системи 

Програмируеми логически контролери и честотни инвертори на Shneider Electric  

Програмируеми логически контролери и преобразуватели на честота на Omron 

Методика на научното изследване 

Моделиране и симулации с електр. таблици 

Линейно програмиране със SOLVER  

Моделиране и симулиране с EXCEL 

Приложна математика за програмисти на машини с ЦПУ 

Приложна статистика 

Програмиране и настройка на машини с ЦПУ 

Програмиране за Интернет - Java 

Математика за кандидатстуденти 

Мениджмънт на качеството 


 

Дългосрочно обучение 

Специализантите придобиват задълбочени знания и умения, които съответстват на тясна специализация в избраната област. Продължителността на обучението е 2 до 3 семестъра. За някои от изброените специализации по заявка обучението може да се проведе в съкратен вид като краткосрочно. В края на семестъра се полагат изпити по определен график. Обучението завършва с разработване и защита на заключителен проект или полагане на заключителни изпити. На успешно завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация.  

В две направления са обособени следните дългосрочни специализации: 

Технически науки 

Компютърни мрежи и технологии 

Електроенергетика 

Възобновяеми енергийни източници 

Полиграфия 

Международен инженер по заваряване  

Международен технолог по заваряване 


Обществени и икономически науки 

Бизнес предприемачество 

• Банки и финансов бизнес  

Международни икономически отношения  

Управление на проекти 

Правна закрила на интелектуалната собственост 

• Педагогика 


Списъкът от посочените курсове и специализации може текущо да се допълва по предложение на специализанти и преподаватели. 

Формата на обучение е редовна и вечерна (след 17:00 ч.). Занятията се провеждат ежедневно или по 2 - 3 пъти седмично с продължителност 3 - 8 учебни часа, съобразно заетостта на специализантите и преподавателите.  

Обучението се провежда от висококвалифицирани университетски преподаватели и специалисти от практиката с използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. По този начин се създават предпоставки за задълбочена подготовка и успешна реализация на специализантите. 


Професионално обучение 

ЦРК извършва професионално обучение за:  

-придобиване на степен на професионална квалификация по професия от списъка на професиите на Република България  

-придобиване на правоспособност за упражняване на регулирана професия  

-усъвършенстване на професионалната подготовка. 

Обучението е насочено към: 

- студенти, желаещи да повишат практическата си подготовка и придобият квалификационна степен по професия; 

- завършили средно образование (без значение кога, включително безработни), желаещи да придобият квалификационна степен и правоспособност за упражняване на професия;  

- специалисти, желаещи да придобият втора професия; 

- фирми, които желаят да повишат професионалната квалификация на работниците и служителите си. 

На завършилите професионалното обучение се издава "Удостоверение за степен на професионална квалификация", съгласно изискванията на Закона за професионално образование и обучение: 

- първа квалификационна степен - 300 часа с продължителност 4 месеца; 

- втора квалификационна степен - 600 часа с продължителност 7 месеца; 

- трета квалификационна степен - 900 часа с продължителност 12 месеца; 

Обучението се извършва на база издадена лицензия № 200712518 от Националната агенция за професионално образование и обучение на основание чл.42, т.2 от Закона за професионалното образование и обучение и решение с протокол № 01/09.01.2007 г. на Управителния съвет по следните професии: 

1. Професия "Фотограф" (трета степен на професионална квалификация) 

2. Професия "Тоноператор" (трета степен на професионална квалификация) 

3. Професия "Оперативен счетоводител" (трета степен на професионална квалификация) 

4. Професия "Сътрудник в бизнес услуги" (втора степен на професионална квалификация) 

5. Професия "Оператор на компютри" (първа степен на професионална квалификация) 

6. Професия "Икономист" (втора степен на професионална квалификация) 

7. Професия "Машинен техник" (трета степен на професионална квалификация) 

8. Професия "Машинен оператор" (втора степен на професионална квалификация) 

9. Професия "Заварчик" (първа степен на професионална квалификация) 

10. Професия "Стругар" (първа степен на професионална квалификация) 

11. Професия "Шлосер" (първа степен на професионална квалификация) 

12. Професия "Електротехник" (трета степен на професионална квалификация) 

13. Професия "Техник по комуникационни системи" (трета степен на професионална квалификация) 

14. Професия "Монтьор по комуникации" (втора степен на професионална квалификация) 

15. Професия "Техник на електронна техника" (трета степен на професионална квалификация) 

16. Професия "Монтьор на електронна техника" (втора степен на професионална квалификация) 

17. Професия "Техник на компютърни системи" (трета степен на професионална квалификация) 

18. Професия "Монтьор на компютърни системи" (втора степен на професионална квалификация) 

19. Професия "Техник по автоматизация" (трета степен на професионална квалификация) 

20. Професия "Монтьор по автоматизация" (втора степен на професионална квалификация) 

21. Професия "Монтьор на транспортна техника" (втора степен на професионална квалификация) 

22. Професия "Техник на подемно-транспортна техника" (трета степен на професионална квалификация) 

23. Професия "Монтьор на подемно-транспортна техника" (втора степен на професионална квалификация) 


Такса за обучение 

Внася се в пълен размер преди започване на обучението, както следва: 

• в касата на Технически университет София – филиал Пловдив, ул. “Цанко Дюстабанов” 25, Пловдив 4000, стая 4249;  

• по банковата сметка на Технически университет София – филиал Пловдив: IBAN: BG43 UNCR 75273154638901, BIC: UNCR BGSF, клон «Тримонциум», Уникредит Булбанк, Пловдив.  

Допуска се за дългосрочното обучение таксата да бъде внесена на два пъти: 70 % от сумата преди началото на обучението, а остатъкът – преди края на първия семестър.  


Необходими документи за кандидатстване: 

1. Молба по образец 

2. Копие от диплома за завършено образование 

3. Документ за внесена такса за обучение 


За справки и записване: 


Център за развитие и квалификация, каб. 4329 

Технически университет - София, Филиал Пловдив 

ул. “Цанко Дюстабанов” № 25, 4000 Пловдив 

Teл.: 032 659 520;  

Факс: 032 626 600 

E-поща: cno@tu-plovdiv.bg 

 

Специализирано обучение