Отдели

Административни отдели и служби

Ст. експерт „Връзки с обществеността“

маг. инж. Лалка Ботева

тел.: 659 541

e-mail: boteva@tu-plovdiv.bg

Пресслужба на сектор „Връзки с обществеността“ към ТУ – София

Гл. експерт „УЧР и ТРЗ“

Росица Костадинова

тел.: 659 552

e-mail: rosi@tu-plovdiv.bg

Деловодител

Пенка Касабова

тел.: 659 551

Шофьор

Николай Карагьозов

тел.: 659 796

Шофьор

Костадин Сиваков

тел.: 659 796

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛА:

 • ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ – информация на тел. (032) 659 565, 659 566, 659 567 и 659 568
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС – информация на тел. (032) 659 566
 • ДОКТОРАНТУРИ – информация на тел. (032) 659 567

Отделът организира приема и обучението в образователна и научна степен „доктор” по утвърдените научни специалности от класификацията на специалностите на научните работници.

Всяка година се обявяват конкурси за редовни и задочни докторанти, утвърдени от Министерство на образованието, младежта и науката и се публикуват в Държавен вестник. Кандидатите подават документи (съгласно Постановление № 222/26.10.2000 г. на МС за приемане и обучение на докторанти) както следва:

 1. Заявление до Директора на Филиала за участие в конкурс;
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита ОКС „магистър” с приложението или нотариално заверено копие;
 4. Документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област (препоръки от хабилитирани лица – 2 броя, списък на публикации и др.);
 5. Документ за платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс;

Редовната докторантура е със срок на обучение 3 години, а задочната – 4 години.

Редовните докторанти имат право на стипендия и студентско общежитие.

Съгласно ЗВО, докторантите заплащат годишна такса за обучение, определена с ПМС и обнародвана в Държавен вестник ежегодно.

Университетът има и платена форма на обучение в ОКС „доктор”.

 • ПОДГОТВИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ – информация на тел. (032) 659 568

Във Филиала на Технически Университет-София в гр.Пловдив функционира изнесено на ТУ-София подготвително отделение за чуждестранни студенти.

В него, в продължение на два семестъра, чуждестранните студенти изучават български език, английски език, математика, физика и информатика.

Съгласно НАРЕДБА за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, чужденците подават следните документи:

 1. формуляр или молба, съдържаща кратки биографични данни, и висшите училища и специалностите, в които желаят да се обучават;
 2. копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките;
 3. документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
 4. академична справка – за студенти, кандидатстващи за частичен срок на обучение;
 5. копие от документа за завършено висше образование със степен, съответстваща на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ – за кандидатите за обучение в магистърска степен;
 6. документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България – за кандидатите, които ще се обучават на български език и няма да преминават езикова и специализирана подготовка;
 7. копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;
 8. две снимки.

Документите по т. 2, 3, 4 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Документите за кандидатстване на чужденци, които не са граждани на Европейски съюз, се приемат ежегодно до 15 септември.

 • СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ – информация на тел. (032) 659 568

Отдел Информациoнни и Комуникационни Технологии (ИКТ) развива и обслужва базовата информационна и комуникационна инфраструктура на Университета. Отговорен е за предоставянето на ефективни информационни системи, технологии и услуги с цел обучение, изследвания в областта на науката и администриране на Университета. Отделът обслужва Университетската локална мрежа, компютърни класове за общо обучение и свободен достъп. Предоставя услуги в глобалното информационно пространство, както и поддръжка, достъпна за студенти, персонал и преподаватели.

Университетската локална компютърна мрежа TUNet свързва всички компютърни системи и лаборатории. Тя е част от Националната Изследователска Мрежа. На териториата на Университета е вградена технология за осъществяване на безжична връзка. В процеса на обучение интензивно се използват популярни услуги като E-mail, E-learning и Web. За академичните и административни единици се предоставят работни среди и програми, обслужващи и подпомагащи ежедневната и изследователска работа.

Информационните системи, компютрите, мрежовата инфраструктура, както и електронните услуги определят основните характеристики на “университетското работно място”. Това работно място е интегрирана част от процеса на обучение и изследователската дейност в Университета. Обикновено то е организирано върху персонален компютър, работна станция или терминал свързани към Университетската комуникационна инфраструктура. Поддържа основните предоставяни инструменти за ежедневна работа (като E-mail клиенти, средства за текстообработка и др.). В други случаи то обслужва твърде специфични дейности и е организирано по строго определени изисквания (като Финансово счетоводна система, компилатори, CAD продукти, специализиран софтуер).

Отдел ИКТ паралелно работи за развитието и усъвършенстването на съществуващата информационна инфраструктура. Интегрират се нови и следваща генерация технологии и решения с цел по-ефективна работа и подпомагане на дейности от научните изследвания. Отдела активно работи с дипломанти в областта на мрежовите и комуникационни технологии и е в тясно сътрудничество със специалисти от университетските катедри.

 

Ръководител отдел:

инж. Христо Христев

Главен счетоводител – Калина Айдарова

Зам. гл. счетоводител – Зорка Стоянова

Счетоводител – Десислава Димитрова

Счетоводител – Стефка Иванова

Счетоводител – Таня Калинина

Касиер-счетоводител – Райна Титова