Научна дейност

Научната дейност на Филиала е съобразена със стратегията на ТУ-София и приоритетите на страната и ЕС.

Основните инструменти за организиране и подпомагане на научно-изследователската дейност са проекти с международно, национално и вътрешно-университетско финансиране.

Основни научни направления:

  1. Дигитализация, свързаност и информационна сигурност
  2. Интелигентни системи и изкуствен интелект. Индустрия 4.0
  3. Мехатроника, чисти технологии, кръгова икономика и управление на ресурсната ефективност
  4. Нови технологии за зелена енергия и енергийна ефективност
  5. Инженерни технологии за здравословен живот

Стратегически за ТУ – София перспективни направления:

  • Наземни и аерокосмически радиокомуникации
  • Наука за данните и киберсигурност
  • Биомедицинско инженерство
  • Устойчивост на електроенергийните системи
  • Интелигентни системи и технологии в транспорта и индустрията

Научно-изследователски проекти

Очаквайте списък с действащи и приключили научно-изследователски и внедрителски проекти.