Научна дейност

Научната дейност на Филиала е съобразена със стратегията на ТУ-София и приоритетите на страната и ЕС.

Основните инструменти за организиране и подпомагане на научно-изследователската дейност са проекти с международно, национално и вътрешно-университетско финансиране.

Основни научни направления:

 1. Дигитализация, свързаност и информационна сигурност
 2. Интелигентни системи и изкуствен интелект. Индустрия 4.0
 3. Мехатроника, чисти технологии, кръгова икономика и управление на ресурсната ефективност
 4. Нови технологии за зелена енергия и енергийна ефективност
 5. Инженерни технологии за здравословен живот

Стратегически за ТУ – София перспективни направления:

 • Наземни и аерокосмически радиокомуникации
 • Наука за данните и киберсигурност
 • Биомедицинско инженерство
 • Устойчивост на електроенергийните системи
 • Интелигентни системи и технологии в транспорта и индустрията

Научно-изследователски проекти

 • BG-RRP-2.004-0005-3.1.10  Интелигентни системи и технологии в транспорта и индустрията
 • BG05M2OP001-1.002-0023-С01  Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"
 • BG16RFOP002-1.005-0107-C01 Разработване на иновативен продукт в направление ИКТ и информатика
 • BG16RFOP002-1.005-0121-C01 Иновативна технология за проектиране и производство на линия реактивни двигатели с твърдо гориво, посредством дигитални двойници, чрез методите на виртуалното инженерство с дигитални двойници
 • ДН17/11  Нови подходи за обучение и адаптация на поведението на интелигентни рoботи в споделено работно пространство
 • КП-06-M67/1 Изследване трибологичните свойства на нови не съдържащи никел в състава си бутални алуминий-силициеви сплави
 • Управление на мобилни роботи в безжични сензорни мрежи с хибридни структури
 • Съвременни интелигентни методи и алгоритми за управление на нелинейни системи
 • Нови алгоритми за автономно управление с приложение в колаборативната роботика
 • Взаимодействие на нано- тръбички и ракови клетки с приложение на оптични пинсети и хаптично устройство
 • Развитие на оригинални подходи като методологична база за създаване на нови квантово-електронни (лазерни) устройства за системи за екологичен контрол, тестови системи за оптоелектрониката, оптичните комуникации, научно изследователската практика и създаване на експериментални образци