Магистър

Актуално

Редовно обучение – по държавна поръчка и платено обучение

ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА (ФЕА)

 1. Компютърни системи и технологии
 2. Дизайн и програмиране на електронни системи
 3. Автоматика, информационна и управляваща техника
 4. Електротехника
 5. Индустриално инженерство (на английски език)

ФАКУЛТЕТ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ (ФМУ)

 1. Мехатроника
 2. Машиностроене и уредостроене
 3. Машиностроителна техника и технологии
 4. Транспортна техника и технологии
 5. Авиационна техника и технологии
 6. Дизайн и печатни комуникации
 7. Технологично предприемачество
 8. Технологично предприемачество (на английски език)

Семестриалните такси за редовно обучение са както следва:

 • по държавна поръчка – 600 лв. за специалност „Компютърни системи и технологии“ и 550 лв. за всички останали специалности.
 • платено обучение – таксите са различни за отделните професионални направления

Семестриалната такса за държавна поръчка се заплаща при записването, а за платено обучение може да се заплаща на две равни вноски, като първата е при записването.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление – по образец (от Учебен отдел)
 2. Дипломата за завършено висше образование с ОКС “Бакалавър” или “Магистър” – оригинал и ксерокопие. Оригиналът се връща при подаване на документите – след проверка за верността на ксерокопието.Ако не е издадена диплома за завършено висше образование, се представя академична справка или уверение (издават се от факултета).
 3. Лична карта

Срок за подаване на документи – от 02.09. до 01.10.2024 г. в Учебен отдел (каб. 4424, 4426 и 4427)

Обявяване на първо класиране – 03.10.2024 г.

Записване след първо класиране – от 03.10. до 07.10.2024 г. в работните дни от 8.30 до 16.30 ч.

Документите можете да изпратите и на umo@tu-plovdiv.bg и да заплатите таксата за кандидатстване по банков път. В този случай си изтеглете заявлението, попълнете го, сканирайте го и заедно със сканираната диплома за висше образование го изпратете на посочения мейл.

Таксата за кандидатстване е 50 лв. и може да се заплаща:

 • в Учебен отдел при подаването на заявлението
 • на POS-терминал в касата на Филиала (стая 4249)
 • по банков път (предварително – по сметката на Филиала)

IBAN: BG43UNCR75273154638901

BIC: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк Пловдив

Посочват се имената на кандидата и пояснение „такса за кандидатстване за магистър в ТУ-София, Филиал Пловдив”.

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

Информация и справки – Учебен отдел, каб. 4424, 4426, 4427

тел. 032 659 565, 659 566, 659 567, 659 568

Приемането на студентите в ОКС “магистър” на завършилите ОКС “бакалавър” по специалност от същото професионално направление, се извършва с конкурс по документи. Обучението е 1 учебна година (2 семестъра). Класирането се извършва по низходящ ред на състезателен бал.

За специалностите в ОКС „магистър“ със срок на обучение 1 година може да се кандидатства и след завършване на по-широк кръг специалности, което е означено на челната страница на учебния план.

Състезателният бал (изчисляван по точкова система) се образува от:

 1. Средният успех от дипломата за образователно-квалификационна степен „бакалавър“, умножен по 10.Максимален брой точки – 60.
 2. Оценката от дипломната работа, умножена по 2.Максимален брой точки – 12.
 3. Сумата от оценките по 3 предмета, изучавани в курса на обучение, определени от съответния Факултетен съвет.Максимален брой точки – 18.
 4. За всяка специалност се дават до 10 допълнителни точки.По преценка на Факултета, те могат да включват например участие в научна конференция, публикувана статия, изучавана определена дисциплина или група дисциплини, завършен определен университет и други.Максимален брой точки – 10.МАКСИМАЛЕН БАЛ – 100 точки

За ОКС „Магистър“ могат да кандидатстват само студентите, които имат успех не по-малко от „ДОБЪР“ от дипломата за завършена степен на висшето образование.

„Успех от диплома за завършена степен на висшето образование“ е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Кандидатите за места по държавна поръчка и платено обучение се състезават помежду си в отделни групи.

БАЛООБРАЗУВАЩИ ДИСЦИПЛИНИ

 1. специалност „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“
  • Бази от данни
  • Микропроцесорна техника или Микропроцесорни системи
  • Компютърни мрежи
 2. специалност „ДИЗАЙН И ПРОГРАМИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ“
  • Аналогова схемотехника
  • Микропроцесорна схемотехника
  • Преобразувателна техника
 3. специалност „АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА“
  • Теория на управлението – II част
  • Автоматизация на технологичните процеси
  • Управление на електромеханични системи
 4. специалност „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА“
  • Теоретична електротехника
  • Електрически машини
  • Електрически апарати
 5. специалност „МЕХАТРОНИКА“
  • Прецизни механични системи в мехатрониката
  • Електронни регулиращи и управляващи устройства и системи
  • Автоматизация на дискретното производство
 6. специалност „МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ“
  • Механика
  • Метрология и измервателна техника
  • Машинни елементи
 7. специалност „МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“
  • Материалознание и технология на материалите – I и II част
  • Рязане на металите
  • Технология на машиностроенето – I част
 8. специалност „ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“
  • Теория, конструкция и уредби за ДВГ
  • Теория и конструкция на автомобила
  • Технология на производството и ремонта на транспортната техника
 9. специалност „АВИАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“
  • Авиационни двигатели
  • Аеродинамика на летателни апарати
  • Динамика на полета
 10. специалност „ДИЗАЙН И ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ“
  • Графичен дизайн
  • Графични приложения (Предпечатна подготовка)
  • Технологии за печат (Печатни технологии)
 11. специалност „ТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ (вкл. на английски език)
  • Основи на мениджмънта (Икономика на транспорта, Авиационен мениджмънт)
  • Производствени технологии (Технология на авиационното производство)
  • Информатика (Информационни и комуникационни технологии)
 12. специалност „ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО“ (на английски език)
  • Мениджмънт на индустриалното производство
  • Производствено проектиране
  • Компютърно-интегрирано производство

 

Забележка:

 1. Когато дисциплината е разделена на няколко части или включва курсов проект, се взема средноаритметичната оценка.
 2. За кандидат-студенти, завършили по учебен план, в който липсват конкретните дисциплини, за балообразуване се взема аналогична оценка.

Срокът на обучение и учебния план са различни в зависимост от завършеното предходно образование.

На челната страница на учебния план за ОКС „Магистър“ са дефинирани професионалните направления и специалностите с възможност за кандидатстване.

В някои специфични случаи, с решение на факултетен съвет, може да се провежда обучение и от други професионални направления по индивидуален план.

Студентите, завършили в ОКС „Магистър“ и кандидатстващи отново в ОКС „Магистър“, се приемат само в платена форма на обучение.

Приема на студенти за „магистър“ е с конкурс по документи.

Завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ могат да кандидатстват в ОКС „Магистър“ само за специалности от същото професионалното направление, което са завършили.

Срокът на обучение е 2 години (4 семестъра).