ОНС Доктор

Кандидатстване

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен „магистър“. Обучението в докторантура се извършва по докторски програми, получили при акредитацията от НАОА оценка „много добра“.

Всяка година, със заповед на ректора на ТУ – София се обявяват конкурсите за редовни и задочни докторанти, утвърдени с постановление на Министерски съвет (МС), които се публикуват в Държавен вестник.

Кандидатите за докторанти подават заявление за участие в конкурса до ректора. Към заявлението прилагат следните документи:

 1. Автобиография.
 2. Копие от диплома за висше образование (образователно-квалификационна степен ”магистър”) с приложението към нея. Дипломираните в годината на кандидатстването представят академична справка за положените изпити.
 3. Ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, се представя преведена и легализирана
  диплома за степен „магистър“.
 4. Документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област (препоръки от хабилитирани лица – 2 броя, списък на публикации и др.).
 5. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (50 лв. за първи изпит по специалност и 50 лв. за изпит по чужд език).
 6. Два плика, надписани с точен адрес за получаване на съобщения.

Кандидат- докторантите полагат конкурсен изпит по докторската програма (научната специалност) и по един избран от тях чужд език (английски, френски, немски). Същите могат да получат програмите (конспектите), по които се провеждат конкурсните изпити от канцелариите на съответните катедри.

Изпитът по докторската програма е писмен и устен с отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко Мн. добър (4.50) на писмения изпит. Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко Мн. добър (5.00).

До изпит по чужд език се допускат само кандидатите, успешно положили изпита по специалността. Успешно положили изпита по чужд език са кандидатите, получили оценка не по-ниска от Добър (4.00).

Изисквания за изпита по чужд език за кандидат – докторанти:

За изпита по чужд език е необходимо да се представи за одобрение в Департамент за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика (ДЧОПЛ) книга за превод от съответния език (техническа литература от научната област, в която кандидатства докторанта). До изпит по чужд език се допускат само кандидатите, успешно положили изпита по специалността.

Протичане на изпита по чужд език

Изпитът се провежда върху 100 страници предварително подготвен ОРИГИНАЛЕН текст (монография издадена във Великобритания или САЩ) одобрен от ДЧОПЛ.

Забележка: Фигурите, снимките, диаграмите и пр. не влизат в тези 100 страници. Не се допуска явяване с каталози, наръчници и пр., при които няма плътен текст. В случай, че кандидат-докторанта предпочете статии от научни списания със съответната тематика, ще бъде необходимо да се представят за одобрение в ДЧОПЛ.

 1. Комисията посочва произволни 2 – 3 пасажа от подготвения текст за четене и превод.
 2. Провежда се беседа-интервю.
 3. От кандидата се очаква да може да се представи, да води разговор за своите интереси, обучение и т. н., както и върху подготвената книга.

Забележка: При подготовката кандидат-докторанта трябва да обърне внимание на глаголните времена, модалните глаголи, страдателния залог, степенуване на прилагателните и наречията, синоними и аноними.

Резултатите от всеки изпит се отразяват в протокол на изпитната комисия и се съобщават на кандидатите. Зачисляването в докторантура се извършва със заповед на ректора на ТУ-София въз основа на решение на научните (факултетните) съвети и внесена такса за обучение.

На основание чл. 95 ал.1 от Закона за висшето образование (ЗВО) докторантите заплащат годишна такса за обучението си определена с Постановление на Министерски съвет, което се обнародва в Държавен вестник през месец юни за всяка учебна година.

Таксите за учебната 2023/2024 година са в размер на:

 • 1000 лв. – за редовна докторантура;
 • 670 лв. – за задочна докторантура;

Срокът за провеждане на редовната докторантура е 3 години, а на задочната – 4 години. Обучението става под ръководството на един или повече научни ръководители.

Редовните докторанти имат право на:

 1. Стипендия, която се получава целогодишно, в размер на 1000 лв.
 2. Студентско общежитие, съгласно Наредбата за ползване на Студентските общежития и столове. (ПМС № 327 / 14.08.1997 год).