Дизайн и програмиране на електронни системи

Описание на специалността

Специалност „Дизайн и програмиране на електронни системи“ подготвя квалифицирани инженери с познания и практически умения в дизайна на електронни устройства и системи, програмиране за микроконтролери и вградени системи с различно приложение – в индустриалната и автомобилната електроника, медицинско оборудване, IoT и др.

Акцентите в обучението са в няколко направления:

  •  Дизайн и програмиране на електронни устройства с микропроцесорно управление и тяхното приложение в производствената и сервизна дейности;
  • Проектиране, разработване и тестване на софтуерни модули;
  • Системотехника на електронни възли, устройства и системи;
  • Изучаване на подходи и технически средства за осигуряване на качеството и надеждността на електронните изделия;
  • Проектиране, разработване и тестване на електронни токозахранващи устройства и енергийни източници за преобразуване и съхранение на „зелена” енергия;
  • Изучаване на основните принципи на работа, методи и технически средства за анализ на електронни схеми и устройства със специфично предназначение в медицинските електронни апарати.
  • Изучаване на подходите, методите, алгоритмите и моделите, които се прилагат в една от най-съвременните и най-бързо развиващи се под-области на научното направление „Изкуствен интелект“ – Машинно обучение;
  • 3D моделиране и печат.

Чрез изучаване на специализиращи дисциплини, студентите задълбочават познанията си в електронните и информационни технологии и възможностите за тяхното приложение. Студентите самостоятелно избират част от изучаваните от тях специализиращи дисциплини в съответствие със своите професионални интереси.
Необходимостта от приложението на електрониката като ключова технология в комуникациите, автоматизацията, машиностроенето и развитието на високите технологии изисква подготовката на инженерите да дава необходимите умения за решаване на широк спектър от инженерни задачи. При това специално внимание в обучението е насочено към:
– придобиването на знания и опит при изграждане на компютърни мрежи, инсталиране и администриране на мрежови устройства и приложения; познаване на съвременните новости в областта на оптични комуникационни системи.
– изучаването на теоретичните основи, принципите на проектиране, реализация и използване на съвременни модули, устройства и системи за събиране и обработка на информация в бита, промишлеността и научните изследвания;
– усвояване на базови концепции и знания за системите с програмируеми логически контролери (PLCs) и др.

На студентите от специалност „ДПЕС“ се предлагат възможности за повишаване на международното измерение на висшето образование, чрез студентска мобилност с цел обучение или с цел практика във водещи европейски университети, с които ТУ-София има сключени споразумения по програма Erasmus+.

Кандидатстване

Към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибавя една от следните оценки:

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 2.5

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по физика, умножена по 3

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 3

от кандидат-студентски изпит по математика (предварителен или редовен), умножена по 3

с оценка от олимпиада, конкурс или състезание („Заедно успяваме”, “Мога и зная как”, състезание на клуб КВАНТ към ТУ-София, филиал Пловдив), умножена по 3.

Учебни планове

Обучението е съобразено с най-новите постижения в електронните и информационни технологии като съчетава теоретични познания и практически умения, подготвя студентите за изследователска, проектантска и производствена дейност в областта на дизайна на електронни устройства и системи, програмиране за микроконтролери и вградени системи с различно приложение – в индустриалната и автомобилната електроника, медицинско оборудване, IoT и др. Паралелно с основната подготовка се получава съвременна и полезна информация за мениджмънт, маркетинг, организация и управление на фирмите, международен бизнес и трансфер на технологии, управление на проекти и чуждоезиково обучение.

Възможности за реализация

Завършващите специалност “Дизайн и програмиране на електронни системи” имат възможност за успешна реализация, като инженери, във фирмите от най-бързо развиващия се промишлен район на България – Южен-Централен като „Тракия икономическа зона“, водещи фирми в електронната промишленост – ОПТИКС АД, БТЛ Индъстрийз АД, Костал България Аутомотив ЕООД, Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, Сенсата Технолоджис България ЕООД, Сайбиз България ЕООД, Броудком България ЕООД, Милара Интернешънъл ООД, КАТЕК електроник България ЕООД и много др.