Електротехника

Описание на специалността

Специалност “Електротехника“ съчетава класически и модерни тенденции, свързани с многобройните приложения на електроенергията в съвременния свят. Електроинженерите, завършили тази специалност получават познания необходими при експлоатация, ремонт и конструиране на съоръжения, използващи се преди всичко в енергетиката; разпределението на електрическата енергия; в конструирането и производството на електротехнически изделия. Изучават се дисциплини от ключово значение – Теоретична електротехника, Електрически измервания, Осветителна и инсталационна техника, Електроенергетика, Електрически мрежи и системи, Електрически машини, Електрически апарати, CAD системи в електротехниката, Екология и възобновяеми енергийни източници, Апаратура за сградна автоматизация.

Завършващите специалността „Електротехника“ са висококвалифицирани инженерни кадри с възможности за бързо и адекватно кариерно развитие в региона или страната.

Кандидатстване

Към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибавя една от следните оценки:

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 2.5

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 3

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по физика, умножена по 3

от кандидат-студентски изпит по математика (предварителен или редовен), умножена по 3

Изучавани дисциплини и учебни планове

Обучението по специалността се извършва в съвременна аудиторна и лабораторна среда с използване на модерна апаратура, компютърни технологии и софтуер. Компютърното моделиране и симулиране, съчетани с реални физически изследвания, осигуряват възможност за адаптация на студентите към бъдещата им работа. Обучението се извършва от висококвалифицирани преподаватели с изявен опит в научните изследвания и практиката.

Възможности за реализация

Дипломираните инженери от специалност “Електротехника” се реализират като проектанти, конструктори, изследователи и специалисти по развойна дейност във фирми от промишлеността; в състава на експлоатационния и ремонтен персонал в обектите на електроенергетиката и електроразпределението; научни работници и преподаватели във висши и средни технически училища; експерти и мениджъри в търговски и ремонти фирми.