Индустриално инженерство

Описание на специалността

Специалността “Индустриално инженерство”, като единствената специалност във ФЕА с преподаване на английски език, осигурява обучение в мултикултурна среда. “Индустриално инженерство” съчетава класически и съвременни направления при проектиране и експлоатация на индустриални системи. Тя обезпечава раздел от техниката занимаващ се с оптимизиране и управление на сложни процеси и системи. Курсът е както теоретичен, така и практически.
Специалността съчетава класически и съвременни направления при проектиране и експлоатация на индустриални системи.

Студентите получават набор от знания и умения в областта на проектирането, прилагането и управлението на сложни системи и процеси. Спецификата на обучението по специалността е в съчетаване на фундаментални знания по моделиране на разнородни процеси в технически и организационни системи, по електротехника, електроника, компютърни науки, теория на управлението, с общоинженерни, природонаучни, хуманитарни и икономически знания, както и с усвояването на чужд език.

Специалността дава и предимство при включване в програмата за мобилност „Еразъм“ и поради модерните световни практики в учебния план, заимствани от чужди университети.

Кандидатстване

Към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибавя една от следните оценки:

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 2.5

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 3

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по физика, умножена по 3

от кандидат-студентски изпит по математика (предварителен или редовен), умножена по 3

Специфични изисквания за кандидатстване

Световно признати сертификати за владеене на Английски език или резултат от зрелостен изпит /матура/ по Английски език или положен тест по Английски език .

Изучавани дисциплини и учебни планове

Изучават се дисциплини, които са общи за специалността, като мениджмънт на индустриалното производство и производствено проектиране, компютърно интегрирано производство, автоматизация и управление на технологични процеси, индустриални производствени системи; производствени стратегии, теория на системите за управление. Изборността на дисциплините е характерна за обучението по специалността „Индустриално инженерство“.

Възможности за реализация

Завършилите специалността могат бъдат назначавани като консултанти и анализатори на системи или проектанти на такива системи, мениджъри или консултанти в компании, програмисти или разработчици на приложения. Могат да работят и в научно-изследователски, проектантски, инженерингови фирми и организации по изграждане на сложни технически, икономически и организационни системи за управление.