Компютърни системи и технологии

Описание на специалността

Курсът на обучение по специалност „Компютърни системи и технологии“ цели създаването на специалисти с професионални познания и умения в областта на проектирането, изграждането, поддържането и използването на компютърни системи. Основните дисциплини в курса на обучение са в областта на дискретната математика, организацията на изчислителния процес, микропроцесорните системи, компютърната архитектура, операционните системи, методите на предаване на информация, изчислителните мрежи, програмирането, базите данни, информационните системи и програмните среди . Обучението в базовите области преминава в специализиращо обучение, при което студентите имат възможност самостоятелно да избират част от изучаваните от тях дисциплини в съответствие със своите интереси, планове и възможности.

Кандидатстване

Към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибавя една от следните оценки:

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 2.5

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 3

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по физика, умножена по 3

от кандидат-студентски изпит по математика (предварителен или редовен), умножена по 3

Учебни планове

Учебният план е съобразен с изискванията на международните организации IEEE-CS, ACM и AIS. Инженерите от тази специалност се реализират в сферата на проектиране и тестване на хардуер, системи с бази данни, компютърни мрежи, системно и приложно програмиране, изкуствен интелект, IoT, Big Data, Cloud technologies. В учебната дейност на специалността си сътрудничим активно с бизнеса, провеждаме заедно студентски лекции, стажове и практики; съвместно ръководим дипломни работи; подобряваме и изграждаме лабораторната база с най-съвременни средства.

Възможности за реализация

Завършилите специалността “Компютърни системи и технологии” могат да работят във всички области на икономиката, обслужването, администрацията, банковото дело и др., където се разработват, внедряват и експлоатират компютърни системи и се използват информационни технологии, компютърно или микропроцесорно управление. Други възможни сфери на реализация са организации, занимаващи се с производство по комплектуване или търговия с устройства или компютърни системи в държавни, смесени и частни фирми и организации.
Повече информация за специалност „Компютърни системи и технологии“