Авиационна техника и технологии

Описание на специалността

Специалността “Авиационна техника и технологии“ осигурява висококвалифицирани инженери за гражданската авиация, съчетавайки традициите с модерните тенденции в авиационната техника и технологии.

Учебните планове и програми на специалността покриват широк спектър от специалностите на Международната организация за гражданска авиация (ICAO). Те са изградени върху регламентирана система от интегрирани и модулни курсове за получаване на авиационно образование и квалификация. Всички специални дисциплини са осигурени с учебна литература и специализирани пособия на български, английски и руски език. Лабораторната база, компютърните мрежи, професионалният софтуер, симулаторите, специалната и учебната литература, както и ползването на авиотехническите бази и авиационните комплекси, позволяват да се изучават съвременни технологии в техническата и летателната експлоатация на въздухоплавателните средства и осигуряващите системи. Учебните лаборатории са оборудвани със специализирани макети и стендове, с компютърна техника, с лабораторни уреди и апаратура за лабораторни упражнения, разработени със собствени сили или доставени през последните няколко години. Те позволяват и провеждане на някои практически упражнения, свързани с разглобяването на двигатели, агрегати и други.

За нуждите на учебния процес се използва и безвъзмездно предоставения от Министерство на отбраната самолет МИГ-21У.

Катедрата разполага и с уникалния за страната учебнолабораторен аеродинамичен комплекс “УЛАК-1”, позволяващ провеждането на лабораторни упражнения и научни изследвания в областта на аеродинамиката на летателните апарати. Комплексът е обогатен с разработените в катедрата системи за изследване на вихровата следа на обтичаното тяло, за визуализация на течението и за определяне на аеродинамичните характеристики на модел.

Кандидатстване

Към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибавя една от следните оценки:

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 2.5

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 3

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по физика, умножена по 3

от кандидат-студентски изпит по математика (предварителен или редовен), умножена по 3

Изучавани дисциплини и учебни планове

Изучава се проектиране, технология на производството и ремонта, техническа експлоатация на летателните апарати, на техните двигатели и системи. В процеса на обучението студентите получават необходимите знания и по използването на съвременна изчислителна техника, по икономика и мениджмънт. По време на обучението си студентите имат възможност за провеждане на учебна практика във водещи авиационни фирми, с които Технически университет-София, Филиал Пловдив има договор за сътрудничество.

Възможности за реализация

Знанията и уменията, необходими за успешната професионална дейност, трябва да съответстват на европейските норми за авиационна правоспособност “авиоинженер”. Това дава право на завършилите, след придобиване на съответния сертификат, да работят в предприятия и фирми, чийто предмет на дейност е проектиране, производство, ремонт и експлоатация на летателни апарати и техните силови установки, както и на агрегати, сглобени единици и детайли за тях. Те могат да работят и като конструктори и технолози в научните, производствените и ремонтните бази на фирмите от отбранителната промишленост. Студентите от специалността могат да работят в ръководството на въздушното движение, авиокомпании, летищни комплекси, авиационни фирми и в авиоремонтни и авиопроизводствени компании.