Дизайн и печатни комуникации

Описание на специалността

Развитието на графичната индустрия в България определя острата нужда от обучение на висококвалифицирани специалисти. Графичният дизайн, предпечатната подготовка и печатът на всички ежедневници, периодични издания, книги и всички видове рекламни материали изискват подготовка на съвременно ниво на ръководни и изпълнителски кадри за тази индустрия.

Целта на обучението в специалност „Дизайн и печатни комуникации“ е студентите да усъвършенстват професионалните си знания, умения и навици, да получат качествено висше образование в сферата на графичните изкуства, съчетано с инженерна насоченост. Обучението се извършва по съвременни програми, съобразени със световните тенденции за развитие на специалността и е насочено за подготовка на бакалаври в областта на рекламата, печатните медии, съвременния издателски бизнес, маркетинга и мениджмънта на производствените процеси. Студентите придобиват систематизирани квалификационни знания за специфични сфери на графичният дизайн и печатните комуникации – логодизайн, графична идентичност, плакат, шрифт, опоковъчен дизайн, компютърна графика, печатни комуникации, международна издателска дейност, конвенционални и дигитални печатни технологии, книгоиздаване и общи икономически знания в контекста на печатните комуникации. Студентът овладява тънкости и сръчности, позволяващи му да се изяви като високоподготвен и ерудиран специалист, който има квалификацията да проектира и реализира собствени проекти в целия диапазон на дизайна и печата. Бакалавърската програма стимулира творческия процес, чрез разнообразни модерни методи, като организиране на изложби, уъркшопи, куизи и пр., които провокират абстрактното мислене и помагат в бъдещото намиране на адекватни решения в непрекъснато променящата се бизнес-среда на печатните медии и издателскита индустрия в условията на глобалните процеси, трасиращи пътя на печатните комуникации в конкуренция с другите медии.

Кандидатстване

Към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибавя една от следните оценки:

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 2.5

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 3

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по физика, умножена по 3

от кандидат-студентски изпит по математика (предварителен или редовен), умножена по 3

Изучавани дисциплини и учебни планове

Обучението по специалността включва освен фундаменталните инженерни науки и много специализирани дисциплини в областта на графичния дизайн, шрифта, фотографията, предпечатната подготовка, графичния софтуер, техники и технологии, материали и производствени процеси в печатната индустрия, маркетинг и мениджмънт на съвременния издателски бизнес. Студентите получават и необходимата практическа насоченост чрез провеждане на стажове и практики във водещите в областта фирми, повечето от които са разположени в Пловдив и региона.

Възможности за реализация

Завършилите специалност „Дизайн и печатни комуникации” имат много широка възможност за реализация, като ръководни и изпълнителски кадри в различните сфери на графичната индустрия:

Дизайн и предпечат

Реклама и визуална комуникация

Материали и технологии за печатните комуникации

Системи за печат

Търговска, техническа и производствена дейност

Проектантска и конструкторска дейност

Изпитателна, диагностична и ремонтна дейност

Управление и мениджмънт на производството