Индустриален мениджмънт

Описание на специалността

Специалност „Индустриален мениджмънт“ отразява съвременните тенденции в световната практика на висшето образование, свързани с една от най-търсените професии – тази на инженер-мениджъра. Тя подготвя висококвалифицирани специалисти за нуждите на управлението на различни организации, занимаващи се както с производството на продукция в областта на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост, така и в други индустрии и сектори на услугите.

Специалността цели да изгради съвременни мениджъри, съчетаващи знания и умения в петте главни функции на всяка система за управление: маркетинг, иновации, финанси, производство и персонал. Това, заедно с възможността за солидната чуждоезикова подготовка и знания за използване на иновативни дигитални технологии, позволява на завършилите да решават широк кръг управленски задачи в условията на пазарна икономика.

Кандидатстване

Към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибавя една от следните оценки:

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 2.5

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 3

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по физика, умножена по 3

от кандидат-студентски изпит по математика (предварителен или редовен), умножена по 3

Изучавани дисциплини и учебни планове

Учебният план е гъвкав и дава възможност студентите по свой избор да изучават около 20 % от всички дисциплини. Това позволява да се посрещнат изискванията на работодателите и интересите на студентите за специализация в отделни области. Учебните планове и програмите по основните дисциплини са резултат от съвместна работа с университетите Делауеър – САЩ, Халъм – гр. Шефийлд, Великобритания, Дармщадт – Германия и др.

Възможности за реализация

Студентите, обучавани в специалността, придобиват комплексни и специализирани знания управленски и инженерни знания за управление на съвременно предприятие. Завършилите тази специалност намират кариерно развитие в отдели по маркетинг, производство, финанси, логистика, човешки ресурси, управление на качеството и други или стартират и развиват собствен бизнес. Над 1000 инженер-мениджъри, завършили тази специалност при нас през последните 25 години, успешно се реализират в 15 държави на четири континента.