Интелигентни системи и изкуствен интелект

Описание на специалността

Специалност на бъдещето и новите технологии

Мултидисциплинарна бакалавърската програма „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ е разработена по проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „Иновации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в Технически университет-София и Партньори (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Разработена е съвместно с партньорите по проекта: Технически университет – Габрово, Химикотехнологичен и металургичен университет и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Основна цел на обучението по специалността „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ е да подготви високо квалифицирани и широко профилни специалисти със солидна обща подготовка и задълбочени знания, които да развиват нови идеи в областта на интелигентните системи и изкуствения интелект. Те са водещи специалисти по разработване и прилагане на принципите, методите и средствата на изкуствения интелект, създаване, изграждане и прилагане на интегрирани интелигентни системи и информационни платформи в условията на световния пазар. Подготовката включва знания и умения за работа със съвременни компютърни технологии и индустриални системи, както и приложението им в различни индустриални области и глобалната дигитална икономика. Обучението по специалността е съобразено с изискванията и нуждите на съвременната ИКТ индустрия от четвърто поколение (Industry 4.0) и обхваща най-актуалните средства и дигитални технологии, виртуалното инженерство, интернет и облачни технологии, управлението на инженерна информация, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети в Англия, Германия, Франция, Италия и др.

Студентите ще получат специална подготовка за професионални позиции, позволяващи успешна реализация в различни сфери на инженерната, проектантската, изследователската, експертната и много други креативни и управленски дейности. Широкият профил и познанията в областта на изкуствения интелект позволяват на завършилите студенти да се реализират успешно като участници и ръководители на инженеринга, изследователски и аналитични звена, експерти, консултанти, анализатори и т.н.

Кандидатстване

Към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибавя една от следните оценки:

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 2.5

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 3

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по физика, умножена по 3

от кандидат-студентски изпит по математика (предварителен или редовен), умножена по 3

Изучавани дисциплини и учебни планове

По време на обучението си студентите се запознават с актуалните методи и технологии в областта на изкуствения интелект и възможностите за прилагането им; развиват способността да се адаптират към динамично променяща се работна среда и технологична ситуация; развиват възможности за самообучение и самоусъвършенстване. Специалността осигурява обучение и придобиване на умения, необходими за кариера в много широк спектър от области.

Възможности за реализация

Завършилите студенти придобиват умения за дейности като: познаване, интерпретиране и прилагане на теории, концепции, принципи и закономерности в областта на изкуствения интелект; формулиране на адекватна преценка в ситуации, характеризиращи се с непълна или неточна информация в условия на несигурност, както и развитие на способности за адаптиране към динамично променяща се среда; прилагане на иновативни и интелигентни методи и инструменти при решаване на сложни задачи; проектиране, внедряване и настройка на интелигентни системи с възможности за самообучение и самоусъвършенстване. Въз основа на това те ще бъдат конкурентоспособни както в България, така и в Европа и Европейското образователно пространство.