Мехатроника

Описание на специалността

„Мехатроника“ е интердисциплинарна област от инженерните и техническите науки, която обединява елементи от механиката, електротехниката, оптиката, електрониката и автоматизацията. Мехатрониката използва принципите на всички тези дисциплини за създаване на надеждни и полeзни новаторски мехатронни системи и индустриални роботи, намиращи все по-голямо приложение в различните области на промишлеността. Усвоените в процеса на обучение знания и умения позволяват кариерно развитие, свързано с конструирането, внедряването и експлоатацията на разнообразни мехатронни системи. Изучават се дисциплини, свързани с конструиране, програмиране, симулиране, диагностика и контрол, експлоатация и производство на роботи, манипулатори, роботизирани системи и измервателна техника както и изграждане и управление на микро и моблни роботи в медицината; оптична и лазерна техника; микромеханика; оптикоелектронна техника. Придобиват се основни умения за работа със SolidWorks Design и други CAD/CAM/CAE продукти.

В бакалавърския курс на специалността са предвидени два основни модула:

Кандидатстване

Към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибавя една от следните оценки:

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 2.5

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 3

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по физика, умножена по 3

от кандидат-студентски изпит по математика (предварителен или редовен), умножена по 3

Изучавани дисциплини и учебни планове

Учебният план е съобразен с изискванията на водещите европейски университети и преди всичко на тези в Германия. Това позволява осигуряването на мобилност на студентите и обмяна на кредитни единици при преминаване от едно висше училище в друго.

По време на обучението се предоставя възможност за студентска мобилност съгласно университетската харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (EUC)), която осигурява общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование.

Възможности за реализация

Поради широко-профилната специфика на специалността, завършилите студенти получават възможност за реализация във всички сфери на промишлеността и индустрията, свързани с роботизирани системи, оптична и лазерна техника, механика и автоматизация. Завършилите инженери успешно могат да работят във всички области, където се създават и развиват съвременни технологии като проектантски, инженерингови и производствени фирми и организации по изграждане, експлоатация, сервиз и развитие на технически, технико-икономически и организационни системи за управление във всички сфери на стопанския живот.