Транспортна техника и технологии

Описание на специалността

В специалността “Транспортна техника и технологии” се подготвят машинни инженери – бакалаври за проектиране, конструиране, производство, изпитване, ремонт, експлоатация и поддържане на транспортна техника (двигатели с вътрешно горене, автомобилна техника, железопътна техника) . През първите четири семестъра студентите получават много добра фундаментална и общоинженерна подготовка, необходима за класическия машинен инженер, по отношение на: математика, физика, материалознание, механика, съпротивление на материалите, метод на крайните елементи,машинни елементи, топлотехника, хидро- и газодинамика, както и в областта на електротехниката, електрониката, информатиката, технологията на машиностроенето и др.

През следващите семестри студентите изучават множество специални дисциплини, чрез които получават знания за транспортната техника и технологии в областта на:

Динамичното развитие на транспортните средства и технологии определя и модерното обучение в специалността.
Лабораторните упражнения се провеждат на съвременни автомобили с хибридно и електрическо задвижване, на учебни стендове на автомобилни мехатронни системи, и компютърна диагностична апаратура и прецизни измервателни средства, като системи за индициране на ДВГ, динотест, спирачен стенд, пневмотренери и др.

При обучението по трите образoвателни степени в учебните програми широко е застъпена практическата подготовка. Тя се осигурява чрез специализираща практика във фирми, с които има сключени договори за сътрудничество. Дипломната практика в ТУ – София, Филиал Пловдив се провежда в катедрата или във фирми, според темата и заявителя на дипломната работа. Практическа подготовка студентите получават и чрез лабораторните занятия, разработването на курсови задачи и курсови проекти,както и на дипломни работи.

Кандидатстване

Към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибавя една от следните оценки:

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 2.5

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 3

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по физика, умножена по 3

от кандидат-студентски изпит по математика (предварителен или редовен), умножена по 3

Изучавани дисциплини и учебни планове

Учебната програма е разработена с практическа подготовка на бъдещите специалисти, които разполагат и с достъпна специализирана информация и литература, както и с лицензиран достъп до специализирани софтуерни продукти в компютърни зали.

Възможности за реализация

Получените знания и умения позволяват на дипломираните инженери да намерят професионална реализация в предприятия и институти в областта на: проектирането, производството, ремонта и сервизното обслужване на транспортната техника, автомобилния и железопътния транспорт, механизацията на селското стопанство, строителното и минното дело, образованието и др., както и във фирми, занимаващи се с организацията, управлението и експлоатацията на транспортната техника.