Център за развитие и квалификация

Център за развитие и квалификация

Ръководител

проф. д-р инж. Въльо Николов

ЦЕНТЪРЪТ ЗА РАЗВИТИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ (ЦРК) към Технически университет – София, Филиал Пловдив е изнесено звено на Центъра за развитие и квалификация към ТУ-София, което действа на основата на Закона за висшето образование, Правилника за устройството и дейността на ТУ – София, Правилника за устройството и дейността на ТУ София – филиал Пловдив и Правилника за дейността на ЦРК. Центърът за развитие и квалификация организира и провежда платено обучение за придобиване на знания, умения и допълнителна професионална квалификация в определена област. В зависимост от нуждите на фирми и ведомства по заявка ЦРК провежда специализирано обучение и извършва консултантска дейност.

Специализант е лице, което повишава квалификацията си по специализиран учебен план, без да придобива по-висока образователна степен или нова специалност. За специализанти се приемат български и чуждестранни граждани със завършено средно или висше образование без възрастови ограничения.

Обучението е краткосрочно и дългосрочно.

Краткосрочно обучение

Насочено е към придобиване на знания и умения чрез квалификационни курсове за своевременно решаване на задачи от приложен характер. Продължителността на обучението е до 1 семестър. На успешно завършилите се издава удостоверение за професионална квалификация.

ЦРК предлага следните краткосрочни курсове за обучение:

 • Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС
 • Първоначална проверка на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ и СПГ
 • SOLIDWORKS
 • Програмируеми логически контролери
 • Програмиране и настройка на машини с ЦПУ
 • Математика за кандидатстуденти
 • Мениджмънт на качеството

Дългосрочно обучение

Специализантите придобиват задълбочени знания и умения, които съответстват на тясна специализация в избраната област. Продължителността на обучението е 2 до 3 семестъра. За някои от изброените специализации по заявка обучението може да се проведе в съкратен вид като краткосрочно. В края на семестъра се полагат изпити по определен график. Обучението завършва с разработване и защита на заключителен проект или полагане на заключителни изпити. На успешно завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация.

В две направления са обособени следните дългосрочни специализации:

Списъкът от посочените курсове и специализации може текущо да се допълва по предложение на специализанти и преподаватели.

Формата на обучение е редовна и вечерна (след 17:00 ч.). Занятията се провеждат ежедневно или по 2 – 3 пъти седмично с продължителност 3 – 8 учебни часа, съобразно заетостта на специализантите и преподавателите.

Обучението се провежда от висококвалифицирани университетски преподаватели и специалисти от практиката с използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. По този начин се създават предпоставки за задълбочена подготовка и успешна реализация на специализантите.

Такса за обучение

Внася се в пълен размер преди започване на обучението, както следва:

 • в касата на Технически университет София – филиал Пловдив, ул. “Цанко Дюстабанов” 25, Пловдив 4000, стая 4249;
 • по банковата сметка на Технически университет София – филиал Пловдив: IBAN: BG43 UNCR 75273154638901, BIC: UNCR BGSF, клон „Тримонциум“, Уникредит Булбанк, Пловдив.

Допуска се за дългосрочното обучение таксата да бъде внесена на два пъти.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба по образец
 2. Копие от диплома за завършено образование
 3. Документ за внесена такса за обучение

За справки и записване:

Център за развитие и квалификация, каб. 4329

Технически университет – София, Филиал Пловдив

ул. “Цанко Дюстабанов” № 25, 4000 Пловдив

Teл.: 032 659 520;

Факс: 032 626 600

E-поща: crk@tu-plovdiv.bg