Отдел "Адм. обслужване и сътрудничество с обществеността"

Ст. експерт "Връзки с обществеността" 

маг. инж. Лалка Ботева 

тел.: 659 541 

e-mail: boteva@tu-plovdiv.bg 


Пресслужба на сектор "Връзки с обществеността" към ТУ - София 


Гл. експерт "УЧР и ТРЗ" 

Росица Костадинова 

тел.: 659 552 

e-mail: rosi@tu-plovdiv.bg 


Деловодител 

Пенка Касабова 

тел.: 659 551 


Шофьор 

Николай Карагьозов 

тел.: 659 796 


Шофьор 

Тотьо Киров 

тел.: 659 796