Учебен отдел

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛА: 

- ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ - информация на тел. (032) 659 565, 659 566, 659 567 и 659 568 


- ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - информация на тел. (032) 659 566 


- ДОКТОРАНТУРИ - информация на тел. (032) 659 567 

Отделът организира приема и обучението в образователна и научна степен „доктор” по утвърдените научни специалности от класификацията на специалностите на научните работници. 

Всяка година се обявяват конкурси за редовни и задочни докторанти, утвърдени от Министерство на образованието, младежта и науката и се публикуват в Държавен вестник. Кандидатите подават документи (съгласно Постановление № 222/26.10.2000 г. на МС за приемане и обучение на докторанти) както следва: 

1. Заявление до Директора на Филиала за участие в конкурс; 

2. Автобиография; 

3. Диплома за придобита ОКС „магистър” с приложението или нотариално заверено копие; 

4. Документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област (препоръки от хабилитирани лица - 2 броя, списък на публикации и др.); 

5. Документ за платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс; 

Редовната докторантура е със срок на обучение 3 години, а задочната - 4 години. 

Редовните докторанти имат право на стипендия и студентско общежитие. 

Съгласно ЗВО, докторантите заплащат годишна такса за обучение, определена с ПМС и обнародвана в Държавен вестник ежегодно. 

Университетът има и платена форма на обучение в ОКС „доктор”. 


- ПОДГОТВИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ - информация на тел. (032) 659 568 

Във Филиала на Технически Университет-София в гр.Пловдив функционира изнесено на ТУ-София подготвително отделение за чуждестранни студенти. 

В него, в продължение на два семестъра, чуждестранните студенти изучават български език, английски език, математика, физика и информатика. 

Съгласно НАРЕДБА за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, чужденците подават следните документи: 

1. формуляр или молба, съдържаща кратки биографични данни, и висшите училища и специалностите, в които желаят да се обучават; 

2. копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките; 

3. документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование; 

4. академична справка - за студенти, кандидатстващи за частичен срок на обучение; 

5. копие от документа за завършено висше образование със степен, съответстваща на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" - за кандидатите за обучение в магистърска степен; 

6. документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България – за кандидатите, които ще се обучават на български език и няма да преминават езикова и специализирана подготовка; 

7. копие от документите за гражданство - за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско; 

8. две снимки. 

Документите по т. 2, 3, 4 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. 

Документите за кандидатстване на чужденци, които не са граждани на Европейски съюз, се приемат ежегодно до 15 септември. 


- СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ - информация на тел. (032) 659 568