Отдел “Информационни и комуникационни технологии”

Отдел Информациoнни и Комуникационни Технологии (ИКТ) развива и обслужва базовата информационна и комуникационна инфраструктура на Университета. Отговорен е за предоставянето на ефективни информационни системи, технологии и услуги с цел обучение, изследвания в областта на науката и администриране на Университета. Отделът обслужва Университетската локална мрежа, компютърни класове за общо обучение и свободен достъп. Предоставя услуги в глобалното информационно пространство, както и поддръжка, достъпна за студенти, персонал и преподаватели. 

Университетската локална компютърна мрежа TUNet свързва всички компютърни системи и лаборатории. Тя е част от Националната Изследователска Мрежа. На териториата на Университета е вградена технология за осъществяване на безжична връзка. В процеса на обучение интензивно се използват популярни услуги като E-mail, E-learning и Web. За академичните и административни единици се предоставят работни среди и програми, обслужващи и подпомагащи ежедневната и изследователска работа. 

Информационните системи, компютрите, мрежовата инфраструктура, както и електронните услуги определят основните характеристики на “университетското работно място”. Това работно място е интегрирана част от процеса на обучение и изследователската дейност в Университета. Обикновено то е организирано върху персонален компютър, работна станция или терминал свързани към Университетската комуникационна инфраструктура. Поддържа основните предоставяни инструменти за ежедневна работа (като E-mail клиенти, средства за текстообработка и др.). В други случаи то обслужва твърде специфични дейности и е организирано по строго определени изисквания (като Финансово счетоводна система, компилатори, CAD продукти, специализиран софтуер). 

Отдел ИКТ паралелно работи за развитието и усъвършенстването на съществуващата информационна инфраструктура. Интегрират се нови и следваща генерация технологии и решения с цел по-ефективна работа и подпомагане на дейности от научните изследвания. Отдела активно работи с дипломанти в областта на мрежовите и комуникационни технологии и е в тясно сътрудничество със специалисти от университетските катедри.  

 

Ръководител отдел:  

инж. Христо Христев