Правила за приемане в ОКС "Магистър" на студенти, завършили ОКС "Бакалавър" по същата специалност

Приемането на студентите при преминаване от образователно-квалификационна степен “бакалавър” в образователно-квалификационна степен “магистър” за една и съща специалност се извършва с конкурс по документи. Конкурсът по документи се извършва по низходящ ред на състезателен бал. 

За някои от специалностите може да се кандидатства директно за "магистър" (без изравнително обучение) и след завършване на по-широк кръг специалности, което е означено на челната страница на учебния план. 

Състезателният бал (изчисляван по точкова система) се образува от:  

1. Средния успех от дипломата за образователно-квалификационна степен "бакалавър", умножен по 10.  

Максимален брой точки - 60.  

2. Оценката от дипломната работа, умножена по 2.  

Максимален брой точки - 12.  

3. Сумата от оценките по 3 предмета, изучавани в курса на обучение, определени от съответния Факултетен съвет.  

Максимален брой точки - 18.  

4. За всяка специалност се дават до 10 допълнителни точки.  

По преценка на Факултета, те могат да включват например участие в научна конференция, публикувана статия, изучавана определена дисциплина или група дисциплини, завършен определен университет и други.  

Максимален брой точки - 10.  

МАКСИМАЛЕН БАЛ - 100 точки  


За местата по държавна поръчка по отделните специалности, могат да кандидатстват само завършилите ОКС “Бакалавър” по съответната специалност (или указани в учебния план специалности или професионални направления). 


За платено обучение, могат да кандидатстват само студентите, които имат успех не по-малко от "ДОБЪР" от дипломата за завършена степен на висшето образование. 

"Успех от диплома за завършена степен на висшето образование" е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа. 


Кандидатите за места по държавна поръчка и платено обучение се състезават помежду си в отделни групи.  


БАЛООБРАЗУВАЩИ ДИСЦИПЛИНИ  

1. специалност "КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ"  

- Бази от данни  

- Микропроцесорна техника или Микропроцесорни системи  

- Компютърни мрежи  

 

2. специалност "ЕЛЕКТРОНИКА"  

- Аналогова схемотехника  

- Микропроцесорна схемотехника  

- Преобразувателна техника  

 

3. специалност "АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА"  

- Теория на управлението - II част  

- Автоматизация на технологичните процеси  

- Управление на електромеханични системи  

 

4. специалност "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА"  

- Теоретична електротехника  

- Електрически машини  

- Електрически апарати  

 

5. специалност "МЕХАТРОНИКА"  

- Прецизни механични системи в мехатрониката 

- Електронни регулиращи и управляващи устройства и системи 

- Автоматизация на дискретното производство 


6. специалност "МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ"  

- Механика  

- Метрология и измервателна техника  

- Машинни елементи  


7. специалност "МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"  

- Материалознание и технология на материалите - I и II част 

- Рязане на металите 

- Технология на машиностроенето - I част 

 

8. специалност "ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"  

- Теория, конструкция и уредби за ДВГ  

- Теория и конструкция на автомобила  

- Технология на производството и ремонта на транспортната техника  

 

9. специалност "АВИАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"  

- Авиационни двигатели  

- Аеродинамика на летателни апарати  

- Динамика на полета  


10. специалност "ДИЗАЙН И ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ"  

- Графичен дизайн  

- Графични приложения (Предпечатна подготовка) 

- Технологии за печат (Печатни технологии) 


11. специалност "ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО" (на английски език) 

- Мениджмънт на индустриалното производство 

- Производствено проектиране 

- Компютърно-интегрирано производство 


12. специалност "МЕНИДЖМЪНТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ"  

- Икономика 

- Електротехника 

- Механика 


Забележка: 1. Когато дисциплината е разделена на няколко части или включва курсов проект, се взема средноаритметичната оценка. 

2. За кандидат-студенти, завършили по учебен план, в който липсват конкретните дисциплини, за балообразуване се взема аналогична оценка.