Правила за приемане в ОКС "Магистър" на студенти, завършили ОКС "Бакалавър" или "Магистър" по друга специалност

Завършилите специалност от професионалните направления 

5. Технически науки 

4.5 Математика 

4.6 Информатика и компютърни науки 

се обучават по стандартните учебни планове с продължителност 1 година (2 семестъра)  

В зависимост от спецификата на конкретната специалност, факултетният съвет може да въведе допълнителни ограничения за приема. 


Завършилите специалност от професионалните направления 

4.1 Физика 

9. Сигурност и отбрана  

срокът на обучение е до 4 семестъра по решение на факултетния съвет. 


В някои специфични случаи, с решение на факултетен съвет, може да се провежда обучение и от други професионални направления по индивидуален план. 


Студентите се приемат за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" с конкурс по документи.