Документи и срокове за кандидатстване в ОКС "Магистър" за учебната 2020/2021 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

1. Заявление - по образец (от Учебен отдел) 

2. Дипломата за завършено висше образование с ОКС “Бакалавър” или “Магистър” - оригинал и ксерокопие. Оригиналът се връща при подаване на документите - след проверка за верността на ксерокопието. 

Ако не е издадена диплома за завършено висше образование, се представя академична справка или уверение (издават се от факултета). 

3. Лична карта  


Срок за подаване на документи – от 01.09. до 05.10.2020 г. в Учебен отдел (каб. 4426 и 4427) 

Обявяване на първо класиране – 07.10.2020 г. 

Записване след първо класиране – от 07.10. до 12.10.2020 г. в работните дни от 8.30 до 16.30 ч. 


Такса за кандидатстване - 30 лв 

Заплаща се в Учебен отдел при подаване на документите. 


Информация и справки - Учебен отдел, каб. 4424, 4426, 4427 

тел. 032 659 566, 659 567, 659 568, 659 565