Специалности, форми на обучение и заплащане в ОКС "Магистър" за учебната 2020/2021 г.

Редовно обучение - по държавна поръчка и платено обучение 

ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА (ФЕА) 

1. Компютърни системи и технологии 

2. Електроника 

3. Автоматика, информационна и управляваща техника 

4. Електротехника 

5. Индустриално инженерство (на английски език) 


ФАКУЛТЕТ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ (ФМУ) 

1. Мехатроника 

2. Машиностроене и уредостроене 

3. Машиностроителна техника и технологии 

4. Транспортна техника и технологии 

5. Авиационна техника и технологии 

6. Дизайн и печатни комуникации 

7. Мениджмънт на автомобилния транспорт 


Семестриалните такси за редовно обучение са както следва: 

- по държавна поръчка - 350 лв. 

- платено обучение - таксите са различни за отделните професионални направления 

Семестриалната такса за държавна поръчка се заплаща при записването, а за платено обучение може да се заплаща на две равни вноски, като първата е при записването.