Факултети и специалности

Факултет по електроника и автоматика - стая 4242, тел. (032) 659 564 

• Компютърни системи и технологии 

• Електроника 

• Автоматика, информационна и управляваща техника 

• Електротехника 

• Индустриално инженерство (на английски език) 


Факултет по машиностроене и уредостроене - стая 4240, тел. (032) 659 563 

• Машиностроене и уредостроене 

• Машиностроителна техника и технологии 

• Мехатроника 

• Транспортна техника и технологии 

• Авиационна техника и технологии 

• Дизайн и печатни комуникации 

• Индустриален мениджмънт