Календарен график за класиране и записване на приетите студенти за учебната 2021/2022 г.

Включва сроковете за обявяване на класиране и записване по факултети за приетите студенти в образователно-квалификационна степен "бакалавър"