Кандидатстудентски тест по английски език

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

Тестът има за цел да провери комуникативните умения на кандидатите по английски език на базата на граматически, смислово и стилистично правилна активна употреба на лексически запас от около 6000 думи. 

Наличието на тези умения е основна предпоставка за пълноценно участие в учебния процес, изцяло провеждан на английски език. 

Тестът по английски език е основно под формата на писмен избор на верен отговор от няколко възможни и съдържа: 

• Отговор на въпроси към съдържанието на аудиозапис на текст на английски език и/или попълване на липсваща дума/думи. Текстовете се слушат два пъти и верният отговор се отбелязва по време на слушането. 

(20 минути) 

• Отговор на въпроси към съдържанието на писмен текст на английски език в обем до 100 реда. Текстът е научнопопулярен. Целта е да се провери до каква степен кандидатът възприема писмена информация от даден английски текст и дали е в състояние да отдели главната от второстепенната информация. 

(30 минути) 

• Проверка на практическите граматически умения на кандидата. 

(30 минути) 


Продължителността на теста е 1 час и 20 минути. 


Резултатът от теста е издържал (да) или неиздържал (не)