Полиграфия

  Развитието на полиграфическата индустрия в Република България обуславя острата нужда от обучение на кадри със специалност “Полиграфия”. Предпечатната подготовка и печата на всички ежедневници, периодични издания, книги, рекламни материали и др. изисква подготовка на съвременно ниво на ръководни и изпълнителски кадри в тази област.  

Обучението включва както фундаментални инженерни дисциплини, така и специализирани в областта на предпечатната подготовка, материалите в полиграфията, печатните машини и технологии, довършителните процеси, опаковъчната техника и др.  

Специалността цели подготовката на изпълнителски и ръководни кадри с висше образование за проектантска, конструкторска, технологична, производствена, изпитвателна, монтажна, диагностична и ремонтна дейности в областта на полиграфската техника.  

Завършилите специалността трябва да имат задълбочени знания и в дизайнерска и предпечатната подготовка на материалите (обработка на текст, изображения и графични обекти). 

 

Изтегли
Специалности