Индустриално инженерство (на английски език)

Обучението се провежда под методично ръководство на Факултета за английско инженерно обучение в ТУ – София.  

Интердисциплинарният характер на учебния план подготвя студентите за широк спектър от работни позиции, свързани с планиране и организация на производство в обществените и частни предприятия, в сферата на услугите и финансовия сектор. Завършващите специалността имат възможност за работа и изява в редица инженерни области, изискващи съчетание на знания и умения, характерни както за машинен инженер, така и за инженер по електроника. Тяхното обучение и подготовка включва изучаване на фундаментални дисциплини като математика, физика, информатика, а така също и на основни специализиращи инженерни дисциплини като механика, електротехника, електроника, проектиране на производствени технологии, автоматизирано проектиране и компютърно интегрирано производство, теория на управлението, проектиране и управление на производствени системи, моделиране и анализ на системи и др. Важна е ролята на групата дисциплини по мениджмънт, бизнес и финанси.  

Съществено преимущество, даващо гъвкавост на учебния план, е наличието на голямо разнообразие от избираеми дисциплини. Той се актуализира редовно, за да отразява адекватно последните научни постижения и променящите се изисквания за кариерно развитие.  

Поддържаните интензивни контакти с университети и фирми от страни на Европейския съюз и такива извън него допринасят за високото ниво на обучението и осигуряват възможности за провеждане на учебни практики, стажове и дипломно проектиране в университетите-партньори.  

Обучението завършва с разработка и защита на дипломен проект на английски език.  

Завършилите специалността придобиват бакалавърска и магистърска степен с професионална квалификация “индустриален инженер”. 

За повече информация за специалност "Индустриално инженерство"

 

Изтегли
Специалности