Автоматика, информационна и управляваща техника

В основата на специалността са заложени компютърна техника и технологии, както и тяхното приложение при автоматизация на различни сфери на човешката дейност. Знанията, които се получават са необходими при разработване и приложение на методи и средства, както технически, така и програмни, при реализиране и обслужване на системи за управление на технологични процеси, агрегати и устройства.  

Предлагат се учебни програми в следните научни области:  

Теория на системите за управление - получават се теоретични знания за изследване, изграждане, експлоатация и развитие на системи за автоматично управление на обекти и системи в различни стопански отрасли, както и на тяхното техническо, програмно и информационно осигуряване.  

Aвтоматизация на технологични процеси и индустриална управляваща техника - придобиват се знания по изследване, създаване, експлоатация и развитие на системи за автоматизация на технологични, информационни и комуникационни процеси, системен анализ и проектиране, моделиране, симулиране и оптимизация, измерване, контрол и управление на различни технологични процеси, използване на програмируеми логически контролери и съвременни разпределени компютърни системи за управление.  

Електрозадвижване и автоматизация на производствени механизми - придобиват се инженерни знания за изследване, конструиране, производство и експлоатация на системи за електрозадвижване и за автоматично управление на машини, механизми, движещи се обекти и производствени комплекси.  

Изкуствен интелект и робототехнически системи - изучават се дисциплини, свързани с изследване, конструиране, монтаж и експлоатация на роботи, роботизирани комплекси, техническо зрение и системи с изкуствен интелект.  

Инженерите завършили специалността могат да работят в научноизследователски, проектантски и инженерингови фирми и организации по изграждане на сложни технически, икономически и организационни системи за управление, както и при настройка, внедряване и експлоатация на такива системи. Могат да решават задачи по системно управление в непроизводствени сфери , както и да упражняват управленческа дейност.  

За повече информация за специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника"

 

Изтегли
Специалности