Електротехника

Обучението по тази специалност е традиционно и широко разпространено във всички престижни европейски технически учебни заведения. Специалността съчетава класически и модерни тенденции, свързани с многобройните приложения на електрическата енергия във всички сфери на съвременния свят  

Студентите се обучават и получават в достатъчен обем знания, за да могат да участват като изпълнители и ръководители в процесите на проектиране, конструиране, производство, изпитване, експлоатация, ремонт, мениджмънт, търговия, окачествяване и сертификация на електротехнически системи и съоръжения и електрически машини и апарати, комплектни устройства и агрегати, инсталационна и битова електротехника и електроника, производство, пренасяне и разпределение на електрическата енергия. В учебния план са включени и учебни дисциплини като осветителна и инсталационна техника, електроенергетика, техника на високите напрежения, електрически машини с електронно управление. При това в обучението за всяка една от посочените области и дисциплини тенденцията е да се използват и покажат съвременни компютърни методи и средства. 

Специализиращата подготовка се основава на стабилен теоретичен фундамент. Наред със специалните знания, електроинженерът знае в достатъчен обем, с приложна насоченост: глобалните проблеми за опазване на околната среда, патентно и индустриално право, икономика, мениджмънт, чужди езици и други. Солидните знания и подготовка по специалността са гаранция за бърза адаптация на младите специалисти към променящите се икономически условия у нас. 

Завършилите специалността ще могат да се реализират във всяка фирма за проектиране, производство и поддръжка на електротехнически съоръжения в областта на електропромишлеността, машиностроенето, металургията, енергетиката и др. 

За повече информация за специалност "Електротехника"

 

Изтегли
Специалности