Факултет по машиностроене и уредостроене

Транспортна техника и технологии

Транспортна техника и технологии

В специалността се подготвят специалисти в областта на проектирането, изследването и ремонта на бронетанковата и наземната транспортна техника. 

На базата на фундаменталната подготовка от първите два курса на обучение, студентите задълбочено изучават теорията на двигателите с вътрешно горене и теорията на движението на верижните и колесните машини; проектирането, изследването и системите за автоматизирано управление на верижните и колесните машини и на техните агрегати, както и съвременните тенденции за развитието на конструкциите на транспортната техника. 

Чрез изучаване на свободно избираеми дисциплини, студентите се специализират или в областта на проектирането и изпитването, или в областта на ремонта на верижните и колесните машини. 

Страница на катедра "Транспортна и авиационна техника и технологии"

 

Катедри
Специалности