Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

Индустриален мениджмънт

Специалността отразява съвременните тенденции в световната практика на висшето образование, свързани с една от най-търсените професии - тази на инженер-мениджъра. Тя подготвя висококвалифицирани специалисти за нуждите на управлението на различни организации, занимаващи се както с производството на продукция в областта на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост, така и в други отрасли и сектори на материалното производство и услугите. 

Специалността цели да изгради нов тип ръководители, съчетаващи знания и умения в петте главни функции на всяка система за управление: маркетинг, иновации, финанси, производство и персонал. Това, заедно със солидната чуждоезикова подготовка и подготовката в областта на информационните технологии, дава възможност на завършилите да решават широк кръг управленски задачи в условията на пазарна икономика. 

Учебният план на специалността и учебните програми по основните дисциплини са резултат от съвместна работа с университетите Делауеър - САЩ, Халъм - гр. Шефийлд, Великобритания, Дармщадт - Германия и др. 

Учебният план е гъвкав и дава възможност студентите по свой избор да изучават около 20 % от всички дисциплини. Това позволява да се посрещнат изискванията на работодателите и интересите на студентите за специализация в отделни области. Студентите, обучавани в специалността, придобиват комплексни и специализирани знания в областта на управлението на фирмите.

 

Катедри
Специалности