Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

Компютърни системи и технологии

 Курсът на обучение по специалността цели създаването на специалисти с професионални познания и умения в областта на проектирането, изграждането, поддържането и използването на компютърни системи. Последното понятие предполага разглеждането на цялостни хардуерно-софтуерни системи с различна сложност в единство, като единна система с определено предназначение, създадена чрез съответен системен подход и функционираща като цяло по определени закони. При създаването на подобни системи се акцентира върху умението да се изгради система с необходимите качества при използването на съществуващите съвременни възли, устройства, програмни продукти и методи. Фундаментални в курса на обучение са дисциплините в областта на дискретната математика, организацията на изчислителния процес, микропроцесорните системи, компютърната архитектура, операционните системи, методите на предаване на информация, изчислителните мрежи, програмирането, базите данни, информационните системи, програмните среди и др. Обучението в базовите области преминава в специализиращо обучение, при което студентите имат възможност самостоятелно да избират част от изучаваните от тях дисциплини в съответствие със своите интереси, планове и възможности. 

В днешния информационен век компютърът навлезе във всички области на човешката деятелност. Съвременният специалист не може да се развива пълноценно без познаването и използването на компютърните системи. 

Завършилите специалността могат да работят във всички области на икономиката, обслужването, администрацията, банковото дело и др., където се разработват, внедряват и експлоатират компютърни системи и се използват информационни технологии, компютърно или микропроцесорно управление. Други възможни сфери на реализация са организации, занимаващи се с производство, комплектоване или търговия с устройства или компютърни системи в държавни, смесени и частни фирми и организации.  

За повече информация за специалност "Компютърни системи и технологии"

 

Катедри
Специалности