Факултет по машиностроене и уредостроене

Мехатроника

Мехатроника

  Мехатрониката е интердисциплинарна област от инженерните и техническите науки, която обединява елементи от механиката, електротехниката, оптиката, електрониката и автоматизацията. Мехатрониката използва принципите на всички тези дисциплини за създаване на надеждни и полeзни новаторски мехатронни системи и индустриални роботи, намиращи все по-голямо приложение в различните области на промишлеността. Усвоените в процеса на обучение знания и умения позволяват кариерно развитие, свързано с конструирането, внедряването и експлоатацията на разнообразни мехатронни системи. Изучават се дисциплини, свързани с конструиране, програмиране, симулиране, диагностика иконтрол, експлоатация и производство на роботи, манипулатори, роботизирани системи и измервателна техника както и изграждане и управление на микро и моблни роботи в медицината; оптична и лазерна техника; микромеханика; оптикоелектронна техника. Придобиват се основни умения за работа със SolidWorks Design и други CAD/CAM/CAE продукти.    

В бакалавърския курс на специалността са предвидени два основни модула:  

- “Роботизираща техника”  

- “Фина и микромеханична техника”  

Учебният план е съобразен с изискванията на водещите европейски университети и преди всичко на тези в Германия. Това позволява осигуряването на мобилност на студентите и обмяна на кредитни единици при преминаване от едно висше училище в друго.  

По време на обучението се предоставя възможност за студентска мобилност съгласно университетската харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (EUC)), която осигурява общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование. 

 

Катедри
Специалности