Факултет по машиностроене и уредостроене

Мениджмънт на автомобилния транспорт

Мениджмънт на автомобилния транспорт

Обучението по специалността в областта на транспортните технологии, организация и управление на автотранспортната дейност, логистичните процеси в автомобилния транспорт, екология, мениджмънт и маркетинг на автотранспорта, управление на проекти в автотранспорта и правната регламентация на международния автомобилен транспорт. 

На основата на придобитите знания, завършилите специалността придобиват следните умения: 

- внедряване в експлоатация на съвременната автомобилна техника, моделиране и оптимизация на превозите; 

- разработване на логистични дейности и системи за контрол на автомобилния транспорт; 

- разработване на бизнес-проекти и бизнес-планове на транспортната фирма; 

- разработване на решения в областта на продуктовата и ценова политика в транспорта; 

- извършване на оценка и прогнозиране на риска при вземане на управленски решения и др. 

Завършилите специалността намират реализация в автотранспортните предприятия, фирми от други отрасли с приложение на транспортните технологии, организации с изследователска, развойна и инженерингова дейност в областта на автотранспортната техника и технологии.

 

Катедри
Специалности