Факултет по електроника и автоматика

Електроника

Електроника

Специалността "Електроника" се изучава във Факултет по “Електроника и Автоматика" (ФЕА).  

Целта на обучението по специалност “Електроника” е създаването на специалисти с висше образование, отговарящи на параметрите в квалификационната характеристика: електроинженер по специалност “Електроника”. Инженерът по електроника е подготвен да извършва производствена, технологична, експлоатационна, монтажна и ремонтна дейности, а така също конструкторска и организационно-управленческа и научна дейности. Тези дейности инженерът по електроника може да реализира в битовата и промишлена електроника, медицинската техника, а също и в отрасли и производства, където електрониката е обслужваща, като машиностроене, електротранспорт, метрология, медицина, съобщения, селскостопанска техника и лабораторни оборудвания за тях, научно-изследователски сектор.  

Инженерът по електроника съчетава класическите и най-модерните тенденции на електрониката.  

Специалността има за цел да осигури образование в областта на електрониката, необходимо за дипломирани инженери, с високо качество, способни за незабавен принос в областта на конструктивно-технологичното проектиране, проектирането, модернизацията и експлоатацията на електронни апарати, в проектирането и реконструкцията на предприятия за производство и елксплоатация на такава апаратура, в прилагане на електронната техника във всички области на своята дейност.  

Специалността "Електроника" е традиционна за висшето техническо образование в България. Студентите се обучават в три образувателни степени- бакалавър, магистър и доктор.  

Специалността със специализациите си съчетава задълбочена фундаментална и специална подготовка на студентите и е съобразена със съвременните и модерни тенденции в обучението им.  

   

Завършилите специалността се реализират като конструктори и технолози, научни работници, ръководители на колективи и организатори на работата в отделните стопански единици.  

Динамичното развитие на електронната техника с нейните най-модерни разновидности налага непрекъсната адекватна динамика и непрекъснато развитие на специалността. Учебният процес непрекъснато се обогатява и осъвременява, което обуславя необходимостта от динамично развитие на всичките му компоненти - преподаватели, методи и средства за обучение, учебно - експериментална база и обекти на обучението.  

Специалността "Електроника" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" има за цел да изгради нов тип електронни инженери, качествено подготвени да решават широк кръг инженерни задачи, главно с практическа насоченост, в условията на пазарната икономика. Наличието на висококвалифицирани хабилитирани преподаватели по дисциплините, изучавани в специалността, дава възможност за обучение на студентите след това и във другите образователно - квалификационни степени - “магистър“ и “доктор“. Поле за изява за такива специалисти има, както в гр. Пловдив, така и в неговия регион, където има големи заводи, научно - изследователски институти и висши учебни заведения.  

   

Учебният план решава пълноценно задачите за обучение по специалността в съответствие с поставените цели. Студентите се обучават в съвременно обзаведени лаборатории, в т.ч. и на самостоятелна работа в компютърни лаборатории.  

Динамиката на развитието на студентите се осигурява посредством възможностите за изборност на учебните дисциплини в специализиращата инженерна област.  

Учебният план има гъвкава структура, която позволява чрез избираеми дисциплини да се получат конкретни знания по специалността и задълбочена компютърната подготовка.  

Продължителността на обучението за образователно-квалификационната степен бакалавър е 4 години за редовно обучение с аудиторна заетост от 2547.5 часа. Основна форма на оценяване на знанията е писмения изпит. По някои от дисциплините се прилага и писмена текуща оценка. В рамките на всеки семестър са предвидени не повече от четири изпита и две текущи оценки. Знанията на студентите се оценяват по шестобалната система.  

Обучението на студентите завършва с разработване и защита на дипломна работа пред държавна комисия от хабилитирани лица. 

   

Практическото обуение за придобиване на образователно - квалификационната степен “бакалавър“ включва 2 седмици учебна практика в I курс, две седмици учебно - производственa практика в II курс, 2 седмици специализираща практика в III курс и две седмици преддипломна практика в IV курс, или общо 240 академични часа.  

За образователно-квалификационната степен магистър продължителността на обучението е 1.5 години редовно обучение с аудиторна заетост от 840 часа, които съответстват на изискванията от минимум 800 часа .  

Преподавателският състав е високо квалифициран. Обучението се води от един професор, 10 доцента и 11 главни асистента.  

Лекционните курсове по дисциплините в магистърската степен са възложени само на хабилитирани преподаватели, а семинарните и лабораторни упражнения и част от лекциите (до 25 %) на асистенти с докторска степен  

Обучението на студенти в образувателно-квалификацонна степен "Доктор" се извършва на основата на индивидуален учебен план за всеки докторант.  

Завършените дисертации на обучаваните докторанти винаги преминават през апробация чрез предварителна защита пред компетентно научно звено.  

Финансовото обучението и процедурите по официалните защити се пoема от бюджета на филиала. 

 

Катедри
Специалности