Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

Машиностроителна техника и технологии

Обучението е в областта на технология на машиностроенето, металорежещите мащини и инструменти, технология на металите и металообработващите машини. Учебно-материалната база е на високо равнище и е в съответствие със съвременните технологии. 

Според своите качества, завършилите специалността инженери могат да се реализират като мениджъри, конструктори, технолози, специалисти по маркетинга и реализацията, изследователи и преподаватели. 

Студентите имат възможност да избират от модулите: 

* Технология на машиностроенето и металорежещи машини 

* Материалознание и технология на материалите 

В модула "Технология на машиностроенето и металорежещи машини" се подготвят специалисти в областта на: 

- изследване и разработване на технологии за студена механична обработка и за новите електрофизични и електрохимични методи, за монтаж на възлите на машиностроителни изделия; 

- проектиране и конструиране на технологична екипировка и автоматизирани производствени системи; 

- проектиране, конструиране и изследване на металорежещи машини и инструменти; 

- ремонт на металорежещи машини; 

- автоматизация на инженерния труд и автоматизация и роботизация на производствените процеси в машиностроенето. 

В модула "Материалознание и технология на материалите" се подготвят специалисти в областта на: 

- изследване и разработване на метални и неметални материали; 

- изследване и разработване на производствени технологии за леене, заваряване, термообработка и пластична деформация, както и проектиране и конструиране на технологична екипировка за същите обработки; 

- поддържане, ремонт и модернизация на технологичните машини и съоръжения за процесите на топлата обработка. 

Учебният план е гъвкав и дава възможност студентите по свой избор да изучават около 18 % от всички дисциплини. Учебните дисциплини се водят от щатни хабилитирани преподаватели и напълно удовлетворяват държавните изисквания за обучение по тази специалност. За студентите е осигурено провеждането на учебна практика в Университета в Щутгарт - Германия, с който има договор за взаимно сътрудничество. 

Машинният инженер, завършил тази специалност е подготвен да проучва, изследва и проектира технологични процеси за изработване на заготовки и детайли, за сглобяване на възли и машини; да изследва, проектира, модернизира, експлоатира и ремонтира металорежещи и металообработващи машини и автоматизирани комплекси, да управлява производствени системи и стопански организации; да проектира и реконструира машиностроителни предприятия

 

Катедри
Специалности