Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

За катедрата

КАТЕДРА "МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХИМИЯ"

 

Катедри
Специалности