Факултет по електроника и автоматика

Физическо възпитание и спорт

За катедрата

Развитието и усъвършенстването на физическата дееспособност на студентите е основна цел на колектива от преподаватели към Център „Физическо възпитание и спорт”. За постигането на целта се провеждат:  

1. Занятие по Обща физическа подготовка (ОФП). В тях участват всички студенти от първи и втори курс съгласно предварително изготвена и утвърдена програма.  

2. Занятия по Спортно усъвършенстване (СУ). В тях се включват всички студенти от първи до четвърти курс, желаещи да провеждат профилирано обучение по следните видове спорт: баскетбол, волейбол, лека атлетика, ориентиране, плуване, тенис, тенис на маса и футбол.  

3. Извънаудиторна дейност: туристически походи, спортно-туристически празник на УСОБ „Незабравка”, лекоатлетически спортен празник, екскурзии и др.  

Още със създаването на Филиала на ТУ в гр. Пловдив се постави началото и на организираните занимания по физическо възпитание, спорт и туризъм.  

През 1987 г. е създадено Направление „Физическо възпитание и спорт” към НУЦ „Обществознание”. Пръв негов ръководител е доц. д-р Генчо Гешев (до 1992 г). Колективът се състоеше от двама доценти и седем преподаватели (старши преподаватели). Доц. д-р Пиер Лазаров беше член на колектива до 01.10.1991 год.  

От 01.09.1992 г. ръководител на екипа от шест старши преподаватели, специалисти в спортовете: баскетбол, волейбол, лека атлетика, плуване, спортна гимнастика, тенис, туризъм и ориентиране е доц. д-р Н. Ангов. През 1993 г. се създаде катедра “ФВС”.  

От 01.09.2007 г. катедрата е преобразувана в Център „Физическо възпитание и спорт” с ръководител доц. д-р Валентин Владимиров.  

От създаването си до момента Центърът (катедрата, направлението) „Физическо възпитание и спорт” е отбелязал големи успехи, както за доброто здравно и физическо развитие на студентите, така и във високото спортно майсторство на създадените отбори по: баскетбол, волейбол, лека атлетика, ориентиране, плуване, силов трибой, ски (алпийски), тенис, тенис на маса, футбол и хандбал.  

Нашите отбори са заемали престижни класирания в редица национални, регионални и градски студентски първенства. Спечелени са медали, купи и грамоти за отборни и индивидуални постижения.  


В центъра работят пет щатни преподаватели и един технически изпълнител:  

1. Доц. д-р Валентин Владимиров с научна специалност 05.07.05 „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура) – спортно ориентиране. За контакти: тел. 659 646, E-mail: valdesv@tu-plovdiv.bg 


2. Ст. преп. д-р Даниел Владимиров - 1.2. Педагогика, научна специалност „Теория на възпитанието и спортната тренировка” – ориентиране, ски. За контакти: тел. 659 646 E-mail: danielv@tu-plovdiv.bg 


3. Ст. преп. д-р Красимир Джалдети с научна специалност 05.07.05 „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура) – лека атлетика. За контакти: тел. 659 648, E-mail: krsj@abv.bg  


4. Преп. д-р Петър Доганов - 1.2. Педагогика, научна специалност „Теория на възпитанието и спортната тренировка” – ориентиране, волейбол. За контакти: тел. 659 647, E-mail: pdoganov@tu-plovdiv.bg 


5. Ст. преп. Пенка Мелева с научна специалност 05.07.05 „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура) – плуване. За контакти: тел. 659 648.  


6. Технически изпълнител - Мая Чолакова. E-mail: fvs@tu-plovdiv.bg. За контакти: тел. 659 680. 


 

Катедри
Специалности