Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

За катедрата

 

Катедра “Машиностроене и уредостроене” е обучаваща към "Факуктет по машиностроене и уредостроене" и извежда обучението в специалности: „Машиностроене и уредостроене“ и „Мехатроника“. Катедрата е акредитирана да обучава студенти в образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и "доктор" по двете специалностите. Тя осигурява учебния процес по общообразователни и специални дисциплини, изграждащи базиса на инженерното обучение в областта на машиностроенето, мехатрониката и общото инженерство. Преподавателите от катедрата водят обучението по следните дисциплини: “Основи на конструирането и CAD”, „CAD системи“, “Инженерна графика”, “Автоматизация и роботизация на производството ”, "Инженерно проектиране" “Машинни елементи”, “Теория на механизмите и машините”, “Подемно-транспортна техника”, “Метрология и измервателна техника”, „Контрол и управление на качеството“, "Инженерна логистика"и други. 

 

Форми на обучение: редовна и задочна 

Срок на обучение:  

„ОКС“ бакалавър: 4 години 

„ОКС“ магистър: 1 година 


Специалност „Машиностроене и уредостроене“ 


   


Завършилите специалността „Машиностроене и уредостроене” получават квалификация за машинни инженери със възможност за работа в проекто-конструкторски, производствени, организационни и контролни дейности в сферата на машиностроенето. Усвоените в процеса на обучение знания и умения позволяват кариерно развитие в различни области на машиностроителното производство.  


   


Предимства на специалност „Машиностроене и уредостроене“: 


- Изгражда солидни базисни знания, необходими при осъществяването на бъдеща инженерна дейност; 

- Основни умения за работа със SolidWorks Design и други CAD/CAM/CAE продукти; 

- Учебният план е съобразен с изискванията на водещите европейски университети. 


Специалност „Машиностроене и уредостроене“ дава възможност на студентите в завършващия етап да изберат един от трите модула


- МОДУЛ "ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА" включва всички дисциплини с позиция "1" от списиците с избираеми дисциплини в учебния план. 

- МОДУЛ "ОРЪЖЕЙНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" включва всички дисциплини с позиция "2" от списиците с избираеми дисциплини в учебния план. 

- МОДУЛ "КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО" включва всички дисциплини с позиция "3" от списиците с избираеми дисциплини в учебния план. 


За повече информация относно изучаваните дисциплини в специалност „Машиностроене и уредостроене“: https://www.tu-plovdiv.bg/content/files/M_B_187.pdf 


Специалност „Мехатроника“ 


   


Мехатрониката е интердисциплинарна област от инженерните и техническите науки, която обединява елементи от механиката, електротехниката, оптиката, електрониката и автоматизацията. Мехатрониката използва принципите на всички тези дисциплини за създаване на надеждни и ползени новаторски мехатронни системи и индустриални роботи и устройства, намиращи все по-голямо приложение в различните области на промишлеността. Усвоените в процеса на обучение знания и умения позволяват кариерно развитие, свързано с проектиране, поддръжка, внедряването и работа с разнообразни мехатронни устройства, механизми и системи. 


   


Предимства на специалност „Мехатроника“: 


- Съчетават се знанията и уменията по машиностроене, електроника и компютърни технологии; 

- Изгражда солидни базисни знания, необходими при осъществяването на бъдеща инженерна дейност; 

- Основни умения за работа със SolidWorks Design и други CAD/CAM/CAE продукти; 

- Учебният план е съобразен с изискванията на водещите европейски университети. 


Специалност „Мехатроника“ дава възможност на студентите в завъшващия етап да изберат един от двата модула: 


- МОДУЛ "РОБОТИЗИРАЩА ТЕХНИКА" включва всички дисциплини с позиция "1" от списиците с избираеми дисциплини в учебния план. 

- МОДУЛ "ФИНО И МИКРОМЕХАНИЧНА ТЕХНИКА" включва всички дисциплини с позиция "2" от списиците с избираеми дисциплини в учебния план. 


За повече информация относно изучаваните дисциплини в специалност „Мехатроника“: https://www.tu-plovdiv.bg/content/files/M_B_187.pdf 


 


 


 


 


 

 

Катедри
Специалности