Факултет по машиностроене и уредостроене

Транспортна и авиационна техника и технологии

За катедрата

Катедрата е създадена през 1995 год. под името катедра "Мобилна военна техника”, като в нея влизат спициалностите: “Верижни и колесни машини” (впоследствие – “Транспортна техника и технологии”) и “Експлоатация и ремонт на авиационна техника” (впоследствие – “Авиационна техника и технологии”). От 2004 год. тя е преименувана на “Транспортна и авиационна техника и технологии”.  

     


Kатедрата има пълна акредитация за обучение в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Транспортна техника и технологии” и “Авиационна техника и технологии”.  

Катедра ТАТТ разполага с компютърен клас, свързани с филиалния сървър, високоскоростен интернет, софтуерни продукти (MSDN - пакет на Microsoft, SolidWorks, NX3, SolidEdge, MATLAB). Лабораториите са оборудвани със съвременни макети, учебни стендове и прибори за провеждане на лабораторни и практически занятия. Особен интерес представлява аеродинамичната лаборатория, оборудвана с аеродинамична тръба, която позволява извършването на различни научни и лабораторни експерименти. 

     


Характерна черта на катедра “Транспортна и авиационна техника и технологии (ТАТТ)” е високата методическа и научна квалификация на преподавателския състав, установения стил и традиции за гарантирано качество на обучението.  

Освен разположените на територията на Филиала помещения, катедрата използва за учебна и изследователска дейност и лабораторната база на “Балканкар-Рекорд” АД - Пловдив, предназначена за изпитване на мото- и електрокари; фирмения сервиз на “Бош” в Пловдив и сервиза на фирма „САЕ” ООД – Пловдив; материално-техническата база на ТЕРЕМ “Г. Бенковски”ООД - Пловдив , Авиобазите “Граф Игнатиево”и „Крумово”, летище Пловдив, Летищен център за обслужване на въздушното движение– Пловдив и др. 

     


Катедра ТАТТ поддържа връзки и контакти с Министерство на отбраната на Републи- ка България, Национален военен университет “В. Левски” - В. Търново, “Авиотехника” ЕООД – Пловдив, Терем “Г. Бенковски”ООД - Пловдив, “Балканкар-Рекорд” АД–Пловдив, “Балкан” АД – Ловеч, “Макском” ЕООД – Пловдив, Институт за международно сътрудничество към сдружението на германските народни университети и други, базиращи се на договори за сътрудничество и съвместна дейност. 

     


Специалностите, по които се обучават студентите, е с широк спектър на реализация в транспортните и авиационни фирми и производство. Необходимостта от специалисти с висше образование по специалностите „ТТТ” и „АТТ” нарасна чувствително с преминаването на икономиката ни на пазарни принципи. Съвременната транспортна и авиационна техника , в която са заложени сложни производствени технологии, изисква висока професионална квалификация при подготовката и осъществяването на тяхната техническа експлоатация. Съществено нараства и ролята на инженерните кадри в научните изследвания и внедряване на съвременни технологии, в които преобладаваща роля имат интелектуалните ресурси. 


За кандидат-студентите, които иска да научат повече за: 

Специалност "Транспортна техника и технологии" 

Специалност "Авиационна техника и технологии" 


 

Катедри
Специалности