Факултет по електроника и автоматика

Системи за управление

За катедрата

Пловдив 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

страница на катедрата  


Катедра "Системи за управление” обучава студенти за: 

- придобиване на образователно-квалификационните степени „БАКАЛАВЪР” и „МАГИСТЪР” по специалностите  

Автоматика, информационна и управляваща техника” и „Индустриално инженерство” (на английски език); 

- придобиване на образователно-квалификационната степен „ДОКТОР“ 


Преподаватели от катедрата обучават също така студенти и от други СПЕЦИАЛНОСТИ на двата факултета във Филиала по ДИСЦИПЛИНИ свързани със специалността. 


Катедра „Системи за управление” е основана през август 1986 първоначално като Научно-Учебен Център (НУЦ) към Факултета по Специална Подготовка (ФСП) във Филиала на Висшия Машинно Електротехнически Институт (ВМЕИ) - София в гр.Пловдив от доц. Тодор Пройчев. Той е и първият ръководител на катедрата тогава. Две години по-късно, с укрепване на Факултета по Електроника и Автоматика (ФЕА) на Филиала, катедра „Системи за управление”, която тогава обучава студенти по специалност „Автоматика и Системотехника” се разраства и се превръща в една от базовите катедри във състава на Факултета по Електроника и Автоматика (ФЕА) на Филиала.  


Понастоящем, преподавателският състав на катедра Системи за управление включва 2 професори, 6 доценти, 1 главен асистент, 1 асистент, 5 докторанта (3-ма задочни, 1 в свободна форма и 1 редовен). Помощният персонал се състои от технически секретар и технолог.  

Чрез своя преподавателски състав в катедрата е организирано обучение по специалността в четири учебни и научни направления:  

• Теория на системите за управление; 

• Автоматизация на технологични процеси и индустриална управляваща техника; 

• Електрозадвижване и автоматизация на производствени механизми; 

• Изкуствен интелект и робототехнически системи. 


Катедрата разполага със съвременна материално-техническа база, обезпечаваща учебния процес и научната дейност. Тя е разположена в учебни лаборатории, оборудвани със съвременни технически средства и лабораторни установки от фирми: MILARA, SIEMENS, OMRON, AMK, COMECO и др. Лабораторните установки са включени към персонални компютри със съвременно програмно осигуряване, чрез което се осъществява тяхното управление. Персоналните компютри са включени в университетската мрежа с достъп до интернет.

 

Катедри
Специалности