Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

За катедрата

Катедра “Машиностроителна техника и технологии“ е профилираща към ФМУ и отговаря за обучението на студентите от специалност “Машиностроителна техника и технологии”. Срокът на обучение е четири години за машинни инженери – бакалаври и година и половина за магистри, завършили бакалавърска степен. Обучението в катедрата по магистърската програма се провежда по специализацията “Технология на машиностроенето и металите” - редовно обучение и специализация "Технология на машиностроенето" - дистанционно обучение. Катедрата има готовност да обучава и по следните специализации: “Машиностроителни технологии”, “Машиностроителна техника”, “Материалознание и технология на маталите”, “Технология на машиностроенето в специалното производство”, “Технология на металите в специалното производство”. 


  


Катедра “Машиностроителна техника и технологии” води началото си от създаването на Факултета по специална подготовка през 1985г., а на ТУ София, филиал Пловдив през 1986г. Първото наименование е Обединена катедра “Машиностроене”, след което е създаден Научно учебен център “Машиностроителни технологии”. Научно учебният център е преобразуван в катедра “Машиностроителни технологии и производствена техника”, а от 2005г. носи сегашното си име. 

От Обединена катедра “Машиностроене” се отделят като самостоятелни учебни центрове “Машиностроителни технологии”, “Механично уредостроене” и “Верижни и колесни машини”. 

Катедра МТТ работи по научно-изследователски проекти в три основни направления: 

- Технология и автоматизация на машиностроенето;  

- Рязане, инструменти и металорежещи машини; 

- Материалознание и технология на машиностроителните материали. 


Специалност: “МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” 

Код по ЕСТК: BMTT; MMTT 


Образователно-квалификационни степени: бакалавър и магистър 


Форми на обучение: редовно 


Срок на обучение: 

4 години за степен “бакалавър”, 

1,5 години за степен “магистър” след “бакалавър” 


Завършване: с дипломен проект при всички форми и степени на обучение 


Прием: за ОКС “бакалавър” - чрез конкурсен изпит по математика и матура по математика или физика; 

Прием за ОКС “магистър” – чрез конкурс по документи. 


Достъп до по-нататъшно обучение: завършилите ОКС “бакалавър” могат да продължат обучението си за ОКС “магистър”; 

завършилите ОКС “магистър” могат да продължат обучението си за образователна и научна степен “доктор”. 


Специалността, по която се обучават студентите е с широк спектър на реализация в индустриалното производство. Необходимостта от специалисти с висше образование по специалност МТТ нарасна чувствително с въвеждането в съвременното производство на сложна производствена техника и модерни компютърно интегрирани технологии, които изискват висока професионална квалификация при подготовката и осъществяването на производството. Съществено нараства ролята на инженерните кадри в научните изследвания и внедряване на съвременни технологии, в които преобладаваща роля имат интелектуалните ресурси. 

Всичко това определя актуалността на специалност МТТ. 


Студентите от специалност ”Машиностроителна техника и технологии”, образователно квалификационна степен “бакалавър”, се подготвят като широко профилни специалисти, годни да работят в почти всички отрасли на машиностроенето. Те преминават през една добре балансирана фундаментална, общо професионална, общо специална и специална инженерна подготовка: В основата на обучението са фундаменталните знания по математика, физика, химия, механика, информатика, чужд език; следват общи за професионалното направление дисциплини приложна геометрия и инженерна графика, материалознание и технология на материалите, съпротивление на материалите, теория на механизмите и машините, метрология и измервателна техника, машинни елементи, подемно-транспортна техника, механика на флуидите, топлотехника, хидро и пневмо задвижване, електротехника и електроника, управление на производствена техника, икономика, индустриален мениджмънт, инженерна екология, техническа безопасност. Общо специалната подготовка се извършва с получаване на знания по: рязане на металите, термична обработка на металите, технология на леярското производство, обработване на металите чрез пластична деформация, режещи инструменти, металорежещи машини, технология на машиностроенето, технологична екипировка, автоматизация на машиностроителното производство. Специалната инженерна подготовка се извършва по девет избираеми дисциплини в две относително обособени части на специалността: технология на машиностроенето и металорежещи машини и технология на металите и металообработваща техника. За свързване на теоретичната подготовка с практиката са предвидени учебна, учебно-производствена, специализираща и пред дипломна практики, които са разпределени равномерно по време на следването. 


Завършилите специалността могат да работят във всички отрасли на промишлеността, изискващи висше образование и професионална подготовка по машиностроителна техника и технологии, Те могат да разработват и осъществяват технологични процеси за производството на машиностроителни изделия, да проектират технологична екипировка, да извършват диагностика и да организират поддръжката на производствена техника, да осъществяват контрол и управление на технологични процеси, да проектират и осъществяват технологични процеси на машини с ЦПУ, да осъществяват организация и управление на дейността на производствени звена и малки фирми, в това число с използване на компютърна техника и технологии. 


Обучението по специалността “Машиностроителна техника и технологии” в образователно-квалификационната степен “магистър” осигурява задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на машиностроенето. Студентите получават знания по: математически и компютърни методи за инженерни изследвания, проектиране на машини, процеси и системи, маркетинг и мениджмънт на машиностроенето. Профилиране според предпочитанията на обучаваните се извършва с избор на набор от 5 избираеми дисциплини, с което се получава задълбочена професионална подготовка по: високо ефективни машиностроителни технологии; проектиране и експлоатация на високо производителна производствена техника; технологии за металообработване чрез леене, пластична деформация, заваряване и химико термично обработване. 


Завършилите магистърска степен могат: да провеждат и ръководят извършването на научно-изследователска работа; да ръководят проектирането на високо ефективни технологии и техника в областта на машиностроенето; да разработват, внедряват и широко да използват съвременни методи за моделиране и изследване чрез компютърни продукти и техника за автоматизация на инженерния труд; да формират техническа и технологична политика на фирмите; да ръководят или заемат отговорни длъжности във фирми от областта на машиностроенето; да участват в конкурси и да работят като “асистенти” във висшите училища. 


Учебен център HAAS 


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 


УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ: 

Учебен план - "Бакалавър" 

Учебен план - "Магистър" 

 

Катедри
Специалности