Учебен отдел

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Началник отдел
инж. Евгений Йонков
635 522
659 565
ionkov@tu-plovdiv.bg
4427
Гл. експерт "Учебна дейност"
инж. Елена Михайлова
659 566
e.mihailova@tu-plovdiv.bg
4424
Гл. експерт "Докторантури"
Мария Драмова
659 567
mima@tu-plovdiv.bg
4426
Специалист "Подг. обучение"
Байсе Кърмаджъ
659 568
bbk@tu-plovdiv.bg
4424