Отдел "Социално обслужване"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Студентски столове
Стол II корпус
659 785
659 786
Студентски столове
Стол "Байкал"
635 448
Бюфети
Бюфет II корпус
659 787
Бюфети
Бюфет IV корпус
659 511
Общежитие - управител
инж. Васил Везнев
659 799
veznev@tu-plovdiv.bg
Почивна база
Домакин
03109/2231