Факултет по машиностроене и уредостроене

За факултета

Факултетът е основан през 1986 година. За този период се утвърждава като един от водещите машинни факултети в Република България, със съвременна материална база и високо - квалифицирани преподаватели. Благодарение на това, обучението се доближава до изискванията на страните от Европейската общност. 

Получената добра научна и езикова подготовка позволява на студентите от факултета да провеждат стажове и дипломно проектиране в институти и фирми, с които има сключени двустранни международни договори. 

Факултетът поддържа контакти със заводите и фирмите в региона по линия на научно-изследователката работа, консултантската дейност и преквалификацията. 

Международните контакти на Факултета по машиностроене и уредостроене се изразяват в развитие и задълбочаване на двустранните връзки с партньори от Германия, Италия, Франция, Русия, Гърция и др. 


Програма на МОН "Млади учени и постдокторанти"

 

Ръководство и администрация

  Декан 

доц. д-р инж. Красимир Амбарев 

адрес: Пловдив 4000, ул."Цанко Дюстабанов" 25  

кабинет: 4434 

телефон: (+359 32) 659 575 

e-mail: kambarev@tu-plovdiv.bg 


Старши експерт 

Мария Попова  

  


Секретар 

Паулина Пенова

 

Секции
Специалности