Факултет по електроника и автоматика

За факултета

website: fea.tu-plovdiv.bg  

Факултет “ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА” /ФЕА/  

е основан през 1986 г.  

Във Факултета има 4 водещи катедри и 1 център по физическо възпитание и спорт. Преподавателите са близо 80, като около 40% са хабилитирани - професори и доценти, а от останалите нехабилитирани преподаватели приблизително половината са със степен ”доктор”. 

В изминалите години, в резултат на труда, усилията и уменията на преподавателите, служителите, студентите и със съдействието на пловдивската индустрия, във факултета се създаде съвременна материална база, израснаха и се развиха високо квалифицирани преподаватели. Тези условия дават възможност факултетът да осигурява съвременно, качествено обучение на своите възпитаници - инженери-бакалаври и инженери-магистри, в едни от най-бързо развиващите се инженерни специалности от 3 професионални направления: 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”, 5.3. „Компютърна и комуникационна техника” и 5.13. „Общо инженерство”, включващи специалности : 

- „Електротехника”;  

- „Електроника”;  

- „Дизайн и програмиране на електронни системи”;  

- „Автоматика, информационна и управляваща техника”

- „Компютърни системи и технологии”

- „Индустриално инженерство” /на английски език/ 

Във ФЕА се обучават годишно в 2-те образователно-квалификационни степени - „Бакалавър” и „Магистър” общо около 1100 студенти и докторанти. 

Обучавани са и чуждестранни граждани от Турция, Гърция, Македония, Русия, Молдова, Ливан, Либия, Палестина, Сирия, Йемен, Йордания, Шри Ланка, Замбия, Нигерия, Китай и Монголия. 

ФЕА има изградени контакти и утвърдени партньорски взаимоотношения с редица фирми на регионално и на национално ниво, които са потребители на кадрите, обучавани и дипломирани във Факултета. 

ФЕА поддържа активни международни контакти с университети във Великобритания, Швеция, Чехия, Словакия, Франция, Гърция, Турция и др.  

Преподаватели от ФЕА посещават като лектори и изследователи тези университети, а студенти провеждат част от обучението си в тях в рамките на програма Сократ-Еразъм.  


Програма на МОН "Млади учени и постдокторанти" 

 

Ръководство и администрация

  Декан 

доц. д-р инж. Георги Ганев 

адрес: Пловдив 4000, ул."Цанко Дюстабанов" 25  

кабинет: 4251 

телефон: (+359 32) 659 560 

e-mail: gganev@tu-plovdiv.bg 


  Заместник Декан УД 

доц. д-р инж. Цветана Григорова - Щърбева 

адрес: Пловдив 4000, бул."Санкт Петербург" 63 

кабинет: 1211 

телефон: (+359 32) 659 711 

e-mail: c_gr@tu-plovdiv.bg 


  Заместник Декан НПД 

доц. д-р инж. Митко Шопов 

адрес: Пловдив 4000, бул."Санкт Петербург" 63  

кабинет: 2214 

телефон: (+359 32) 659 765 

e-mail: mshopov@tu-plovdiv.bg 


 

Марина Христозова 

Ст. експерт 

       Радка Станимирова 

Експерт 

   


Секретар 

Валентина Букова 

 

Секции
Специалности