Факултет по електроника и автоматика

Електроника

доц. д-р инж. Емил Динков

   

Академично звание и длъжност: 

Доцент в Катедра "Електроника", ФЕА, ТУ– София, филиал Пловдив 


Адрес: Бул. Санкт Петербург № 63, Пловдив, 4000 

Кабинет: 1211 

Тел.: + (359 32) 659 711  


Образование:  

1987 - Доктор по "Индустриална електроника" 

1978 - Магистър-инженер по специалност “Електрически апарати”, ВМЕИ – София  


Преподаване: - Токозахранващи устройства, Аналогова схемотехника - II част, Специализирани захранващи устройства, Електроенергийни преобразуватели, Приложни електронни схеми и устройства. 


Езици: Български, Английски и Руски 

 

Катедри
Специалности