Факултет по електроника и автоматика

Електроника

гл.ас. д-р инж. Илия Петров

  Академично звание и длъжност: Главен асистент в Катедра "Електроника”, ФЕА 

Технически университет – София,Филиал Пловдив  

Кабинет: 1218 

Тел.: + (359 32) 659 718  

e-mail: iedu@abv.bg  


Образование: 1999 - Магистър-инженер по Електроника, Технически университет – София, филиал Пловдив. 

2006 - Доктор по Теория на електронните вериги и електронна схемотехника , Технически университет – София, филиал Пловдив 


Водени дисциплини: Сигнали и системи, Електроника за специалност "Авиационна техника и технологии", Производство в електронната индустрия (на английски език), Конструиране и технология на електронна апаратура, Телекомуникации  


Научни интереси: Моделиране и симулация на електронни схеми 

Програмиране в MATLAB 


Езици: Български, Английски , Руски, Немски

 

Катедри
Специалности